Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN BIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es tracta d'una assignatura que recull bona part de les competències transversals del mòdul bàsic, i per tant, té un marcat caràcter interdisciplinar, complementant l'adquisició de competències de les assignatures d'aquest mòdul. El marc operatiu de l'assignatura és ampli i generalista, pel que els fonaments teòrics ressalten els aspectes més rellevants de les principals fites del descobriment científic i paradigmes en Biologia, centrant-se més en els procediments de l'adquisició del coneixement i habilitats que en els propis continguts. El seu principal objectiu és començar a familiaritzar a l'alumnat amb les pautes de la investigació i comunicació científica en la Biologia. Per a això, es pretén iniciar a l'alumnat en les bases del mètode científic i la comprensió dels fonaments del disseny experimental, estimulant l'adquisició de destreses en l'ús les de metodologies i eines bàsiques d'obtenció d'informació i comunicació científica al llarg de diferents fases d'un treball científic.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos biològics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la biologia amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana de manera oral i escrita.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements dels conceptes fonamentals de la biologia i utilitzar-ne correctament la terminologia i nomenclatura.
 • Saber obtenir, gestionar, interpretar i presentar dades de tipus biològic.
 • Adquirir una formació interdisciplinària i saber relacionar les idees i els conceptes de la biologia amb altres disciplines.
 • Demostrar destresa en l'ús del llenguatge científic en diverses llengües.
 • Adquirir les habilitats bàsiques necessàries per a desenvolupar el treball científic i usar eines de comunicació científica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Adquirir coneixements dels conceptes fonamentals de la Biología i utilitzar correctament la terminología i nomenclatura.
Saber obtenir, gestionar, interpretar i presentar dades de tipus biològic.
Adquirir una formació interdisciplinària i saber relacionar les idees i conceptes de la Biología amb altres disciplines.
Demostrar habilitat en el us del llenguatge científic en les diferents llengues.
Adquirir habilitats bàsiques necessàries per al desenvolupament del treball científic i del ús de eines de comunicació científica.

 

 

Dades generals

Codi: 26519
Professor/a responsable:
BONET JORNET, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,52
Crèdits pràctics: 1,88
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,09
  Crèdits pràctics: 0,31
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,09
  Crèdits pràctics: 0,31
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: FISIOLOGIA VEGETAL
  Crèdits teòrics: 0,05
  Crèdits pràctics: 0,16
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,13
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: MICROBIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 0,1
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PALEONTOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,09
  Crèdits pràctics: 0,31
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0,08
  Crèdits pràctics: 0,32
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0,04
  Crèdits pràctics: 0,09

Estudis en què s'imparteix