Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL DE FI DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Trabajo Fin de Grado es una asignatura obligatoria  que se ubica en el cuarto curso del plan de estudios del Grado en Química, de acuerdo a lo establecido en los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, y 861/2010, de 2 de julio, por los que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Las directrices establecidas en la Universidad de Alicante para el desarrollo de esta asignatura quedan recogidas en la Normativa sobre los Trabajos Fin de grado/Trabajos Fin de Máster en la Universidad de Alicante aprobada en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el 30 de octubre de 2012 y publicado en el BOUA el 31 de octubre de 2012, así como la normativa de la propia Facultad de Ciencias. 

Mediante la realización del Trabajo Fin de Grado, el estudiante deberá demostrar que ha adquirido, durante sus estudios en Química, tanto las competencias específicas de la titulación, como las competencias generales y transversales tales como las relacionadas con la búsqueda y organización de la documentación, con la redacción clara y concisa de una memoria escrita que presente los resultados de un trabajo original del alumno y con la presentación en público del trabajo realizado. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar la formació acadèmica en situacions pràctiques reals.
 • Saber resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament establits, a més de desenvolupar estratègies per a analitzar i solucionar nous problemes.
 • Conèixer i saber aplicar conceptes de metrologia dels processos químics incloent-hi la gestió de la qualitat.
 • Demostrar habilitats per al treball al laboratori: realització de procediments químics, monitoratge, gestió de la informació i gestió de residus.
 • Demostrar habilitat inicial per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.
 • Saber interpretar resultats procedents d'observacions i mesures sobre la base de la seua significació i de les teories que els sustenten.
 • Demostrar coneixement sobre els principis i les teories relacionats amb la química i ser capaç d'aplicar els mètodes inductius i deductius.
 • Ser capaç de fer, presentar i defensar treballs científics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Cada tutor establecerá los objetivos específicos del TFG que vaya a tutorizar. 

 

 

Dades generals

Codi: 26499
Professor/a responsable:
ILLAN GOMEZ, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 18,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 16,20

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,36
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,17
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,27
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,04
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,17
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09

Estudis en què s'imparteix