Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA I EMPRESA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Mediante la asignatura optativa Química y Empresa se pretende dar al alumno conocimientos básicos sobre las empresas y especialmente sobre los sistemas de gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y gestión medioambiental que están implantados en gran parte de las empresas del sector químico. Se presentarán muchos casos prácticos reales de empresas que tienen implantados estos sistemas de gestión, con el objeto de acercar al alumno al mundo de la empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE20 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a resoldre problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la gestió integral.
 • Saber elaborar i presentar informes relacionats amb la gestió integral.
 • Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat i coneixement de la normativa aplicada a la gestió de la qualitat.
 • Coneixement de la normativa relativa a la gestió mediambiental i la integració d'aquesta a la gestió de l'empresa.
 • Coneixement de la normativa aplicada a la prevenció de riscos laborals i l'aplicació d'aquesta a la indústria.
 • Conèixer els diversos sistemes de gestió en l'empresa i l'aplicació integrada d'aquests.
 • Coneixements aplicats d'organització i gestió de la producció.
 • Coneixements sobre gestió i control de costos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

Capacidad para resolver problemas cualitativos y cuantitativos relacionados con la gestión integral.
Saber elaborar y presentar informes relacionados con la gestión integral.
Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad y conocimiento de la distinta normativa aplicada a la gestión de la calidad.
Conocimiento de la normativa relativa a la gestión medioambiental y su integración en la gestión de la empresa.
Conocimiento de la normativa aplicada a la prevención de riesgos laborales y su aplicación en la industria.
Conocer los diferentes sistemas de gestión en la empresa y su aplicación de forma integrada.
Conocimientos aplicados de organización y gestión de la producción.
Conocimientos sobre gestión y control de costes.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26053
Professor/a responsable:
MOLTO BERENGUER, JULIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix