Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA ORGÀNICA INDUSTRIAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Amb aquesta assignatura es pretén que l'alumne adquireixi uns coneixements generals de la química orgànica en la indústria necessaris per a la seva adequada formació com a químic. Es realitzarà en primer lloc un examen general dels diferents compostos orgànics que tenen interès industrial, la seva preparació a gran escala i els seus usos posteriors, seguint un ordre lògic per grups funcionals. En segon lloc es realitzarà un estudi dels més importants tipus d'indústries de l'àrea de la química orgànica, les seves peculiaritats, forma de treball i els productes més importants que desenvolupen. L'alumne haurà d'aplicar els seus coneixements previs sobre reactivitat de grups funcionals en molècules orgàniques, la seva nomenclatura, les reaccions en què participen i els mecanismes a través dels quals transcorren, a productes d'interès industrial. A més, haurà de demostrar la seva capacitat d'aplicar els conceptes, principis i teories en què es basa la Química Orgànica per resoldre els problemes més comuns que apareixen en la síntesi industrial de compostos orgànics. Es prestarà especial atenció qüestions relacionades amb la seguretat i el medi ambient en la síntesi de compostos a escala industrial. Finalment, es pretén que l'alumne sigui també capaç d'estudiar i planificar les seves activitats de cara a l'aprenentatge de manera individual i en grup.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals processos industrials de síntesi de compostos orgànics, atenent a l'escalat i l'equipament necessari per a dur-lo a terme.
 • Fer experiments de síntesi a escala multigram de compostos orgànics en reactors de capacitat superior a 1 L, considerant especialment el tractament i l'eliminació de residus en aquests processos.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aconseguir que l'estudiant conegui els productes orgànics d'importància industrial i comercial, la seva preparació i ocupació, així com l'escalat de reaccions orgàniques. Familiarització amb els equips i infraestructures típiques d'aquest tipus d'indústries. Aconsegueixes que l'estudiant conegui els principals sectors de la Química Orgfánica Industrial, els seus productes , usos i procediments.

 

 

Dades generals

Codi: 26051
Professor/a responsable:
CHINCHILLA CRUZ, RAFAEL JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix