Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA DELS ALIMENTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 La asignatura de Química de los Alimentos se enmarca en el primer semestre del 4º curso del Grado en Química. Su carácter es teórico-práctico, quedando dividida en dos módulos. El primer módulo engloba el conocimiento de los alimentos, aportando información sobre su composición, propiedades físico-químicas y técnicas para su análisis. El segundo módulo, proporciona una visión general de los factores que inciden en los parámetros de calidad, tanto organolépticos como nutricionales, de los alimentos. Este segundo módulo se completa con el estudio de los distintos procesos de conservación y almacenaje de los alimentos y de las nuevas tecnologías de envasado que permiten ampliar la vida útil de los productos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.
 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE19 : Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE8 : Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure els components principals dels aliments, destacant-ne els aspectes nutritius i la qualitat alimentària.
 • Descriure i utilitzar mètodes comuns d'anàlisi d'aliments.
 • Descriure les principals alteracions que pateixen els aliments i distingir les desitjables de les que cal evitar.
 • Conèixer els factors que incideixen en les alteracions dels aliments.
 • Conèixer l'efecte de les diverses propietats dels aliments sobre l'acceptació del consumidor i l'ús de l'aliment en la indústria.
 • Conèixer la normativa vigent en matèria de qualitat d'aliments.
 • Avaluar els problemes que, en un aliment concret, poden originar els tractaments previs i proposar-hi diverses solucions.
 • Determinar les propietats que han de caracteritzar els aliments abans del processament d'aquests.
 • Descriure els efectes de la conservació química dels aliments.
 • Conèixer els principals additius alimentaris i l'ús que se'n fa.
 • Enumerar i descriure els principals processos d'envasament i l'efecte en els aliments.
 • Avaluar els problemes que poden originar els envasos i proposar-hi solucions alternatives.
 • Conèixer les formes de reciclatge dels residus de les indústries agroalimentàries.
 • Avaluar els diversos tractaments de conservació dels aliments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura consiste en que una vez superada, el alumnado sea capaz de:

 • Definir y clasificar los alimentos, su composición química y las interacciones que se producen entre los distintos componentes.
 • Comprender las transfomaciones que los alimentos experimentan durante su manipulación.
 • Conocer las operaciones básicas que actualmente utiliza la industria alimentaria, tales como la conservación y el envasado, y como estas operaciones afectan a la calidad organoléptica y nutricional de los alimentos.

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 26049
Professor/a responsable:
CERDAN SALA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix