Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA COMPUTACIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

La asignatura Química Computacional se imparte en el septimo semestre del módulo avanzado del plan de estudios del título de Graduado en Química. El alumnado, tras haber cursado el módulo básico, en el que ha adquirido conocimientos generales de matemáticas, física y química, puede empezar en el módulo fundamental a conocer las grandes áreas de la química. Así, después de haber cursado la asignatura Química Cuántica y Espectroscopía, en esta asignatura conocerá los modelos mecano-cuánticos y métodos teóricos más actuales y en uso, así como los programas de cálculo existentes para ello.

El alumnado será capaz de comprender los diferentes conceptos y términos que aparecen en la Química Computacional, conociendo su significado y relaccionándolos con los modelos teóricos. Aprenderá a resolver los problemas técnicos que conlleva la utilización de los programas de cálculo propios de este entorno, como son su ejecución y la búsqueda e interpretación de sus resultados, tanto con un entorno gráfico como en su ausencia.

Finalmente, el alumno estará capacitado tanto para la utilización de los programas adecuados de Química Computacional, aplicables a cualquier tipo de sistemas y propiedades, así como para la evaluación de la calidad de los resultados obtenidos. En definitiva, para realizar experimentos computacionales por uno mismo y obtener así cualquier tipo de propiedad molecular de interés que se desee.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE13 : Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules.
 • CE14 : Adquirir les bases per a aplicar i avaluar la interacció radiació-matèria, els principis de l'espectroscopa i les principals tècniques d'investigació estructural.
 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments dels diversos mètodes de càlcul mecanoquàntic aplicats a sistemes d'interés en química: mecànica molecular, mètodes ab initio, mètodes semiempírics, teoria del funcional de la densitat.
 • Adquirir criteris per a elegir la metodologia adequada per al càlcul teòric de propietats moleculars.
 • Ser capaç d'utilitzar programes de càlcul per a obtenir estimacions teòriques de propietats moleculars, a més de programes de simulació mecanoestadística, i d'analitzar i interpretar-ne correctament els resultats.
 • Conèixer els fonaments de les tècniques de simulació mecanoestadística i les possibilitats d'aplicació per a obtenir informació sobre propietats de sistemes macroscòpics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26048
Professor/a responsable:
SANCHO GARCIA, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix