Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA AGRÍCOLA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura se pretende que el alumno adquiera el concepto Química Agrícola y los conocimientos fundamentales que le permitan aplicar las leyes, conceptos, métodos y técnicas de las distintas ramas de la química al campo de la Química Agrícola. De esta forma, el alumno aprenderá a diagnosticar el potencial nutritivo del suelo, además de conocer los diferentes agentes exógenos, fertilizantes y plaguicidas, empleados en agricultura para obtener mayores y mejores rendimientos en los cultivos tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, junto con la elección más adecuada tanto de los productos a utilizar como de los momentos y formas de aplicación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE22 : Posseir coneixements bàsics de l'organització cel·lular, del procés evolutiu dels éssers vius i de l'organització dels ecosistemes.
 • CE23 : Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE8 : Estudiar els elements químics i els seus compostos, la seua distribució en la natura, obtenció, estructura, reactivitat i aplicacions.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els àmbits d'aplicació de la química agrícola.
 • Aplicar els conceptes de química a l'agricultura.
 • Conèixer els constituents del sòl i establir-ne la relació amb les propietats fisicoquímiques del sòl mateix.
 • Aplicar els principis de termodinàmica i les lleis cinètiques a la dinàmica dels processos del sòl.
 • Conèixer els requeriments nutricionals del vegetal.
 • Relacionar les propietats fisicoquímiques del sòl amb el desenvolupament vegetal.
 • Conèixer les clases de milloradors del desenvolupament vegetal i de fitosanitaris i l'efecte que tenen en l'agricultura i el medi ambient.
 • Aplicar i utilitzar la instrumentació i els procediments estàndards d'anàlisi al diagnòstic del potencial nutritiu del sòl i a l'estat nutricional del vegetal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

Dades generals

Codi: 26047
Professor/a responsable:
SANCHEZ SANCHEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: EDAFOLOGIA I QUÍMICA AGRÍCOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix