Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI TOXICOLÒGIC I FORENSE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura es una asignatura optativa del área de Química Analítica que se oferta en el primer cuatrimestre del último curso de Grado en Química.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la terminologia i els conceptes bàsics en anàlisi toxicològica i forense, a més de les implicacions legals.
 • Conèixer els fonaments i saber aplicar les tècniques d'anàlisi qualitativa emprades en anàlisi toxicològica i forense.
 • Conèixer els fonaments i saber aplicar algunes de les tècniques instrumentals habituals en anàlisi toxicològica i forense, incloent-hi les tècniques híbrides.
 • Conèixer i saber aplicar el procés analític total emprat en l'anàlisi de diferents tipus de mostres d'interés toxicológic i forense.
 • Conèixer i saber aplicar les normatives legals vigents, que regulen la determinació d'alguns paràmetres freqüents en l'anàlisi de mostres d'interès toxicològic i forense.
 • Fer i presentar informes.
 • Valorar riscos i gestionar els residus generats al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el papel fundamental que la Química Analítica juega en el campo de la Toxicología y de las Ciencias Forenses.
Conocer los principios básicos de la Toxicología.
Conocer algunas de las técnicas no analíticas más utilizadas en las Ciencias Forenses.

 

 

Dades generals

Codi: 26043
Professor/a responsable:
GARRIGOS SELVA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix