Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CIÈNCIA DE MATERIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Ciencia de Materiales es una asignatura obligatoria del cuarto curso de la Titulación de Graduado en Química, que se imparte durante el primer cuatrimestre del mismo. Esta asignatura está vinculada dentro del plan de estudios con el área de conocimiento de Química Inorgánica. Lo que se pretende con esta asignatura es: 1. Introducir al estudiante los conceptos básicos de la Ciencia de los Materiales. Para ello, se pretende que el alumno conozca los principios fundamentales de propiedades mecánicas, así como la caracterización mecánica de materiales. Además, se persigue que el alumno conozca la clasificación de los materiales según sus propiedades y usos, así como la interrelación entre ellos. 2. Conocer los materiales prestando especial atención a la relación microestructura-propiedades de los materiales. Se estudiará la influencia del método de síntesis en la estructura, microestructura y propiedades. Se estudiarán métodos de conformación para la puesta en servicio de los materiales. 3. Que el alumno sea también capaz de estudiar y planificar sus actividades de cara al aprendizaje de manera individual y en grupo, haciendo uso de la bibliografía a su alcance.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE3 : Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories utilitzades per a descriure'ls.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques bàsiques dels materials i la relació entre les estructures, les propietats i les aplicacions d'aquests.
 • Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre estructura, transformacions de fase, tractaments tèrmics, propietats, aplicacions i conformació de materials.
 • Utilitzar amb seguretat instruments i dispositius d'aplicació en ciència de materials.
 • Monitorar, mitjançant l'observació i mesura de les propietats dels materials, successos o canvis i recopilar-ne la informació adequada.
 • Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació sobre ciència de materials procedents d'observacions i mesures al laboratori o de la bibliografia.
 • Processar i computar dades i informació sobre propietats de materials i utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la ciència de materials.
 • Fer, presentar i defensar informes científics per escrita com oralmen davant una audiència.
 • Reconèixer i valorar l'ús de materials en la vida diària i la relació que té amb altres disciplines.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Adquirir los conocimientos básicos de los materiales compuestos. Clasificación, manufactura y propiedades.

- Resolver problemas cualitativos y cuantitativos.

- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita.

- Resolver problemas de forma efectiva.

- Demostrar capacidad de trabajo en equipo.

 

 

Dades generals

Codi: 26041
Professor/a responsable:
MARTINEZ ESCANDELL, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix