Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROJECTES EN QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE20 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.
 • CE41 : Adquirir la capacitat necessària per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements i la capacitat necessaris per a dissenyar i executar projectes d'instal·lacions de processos de caràcter químic.
 • Entendre les parts d'un projecte en química, les fases per les quals ha de passar, els tràmits que cal complir, a més de la metodologia, l'organització, la gestió i l'avaluació econòmica.
 • Conèixer i aplicar, a projectes en química, els aspectes bàsics de codis i normes d'aplicació i obligat compliment, a més dels sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient.
 • Relacionar la química amb altres disciplines.
 • Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • Fer, presentar i defensar informes científics per escrit com oralment a una audiència.
 • Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Estos objetivos específicos son iguales a los formativos

 

 

Dades generals

Codi: 26040
Professor/a responsable:
FERNANDEZ TORRES, M. JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix