Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUALITAT EN EL LABORATORI ANALÍTIC

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Con esta asignatura se pretende que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en asignaturas cursadas con anterioridad, así como conceptos nuevos relacionados con la calidad en el laboratorio analítico, a la resolución de problemas analíticos reales y a la generación de resultados analíticos de calidad. Los conceptos teóricos introducidos en esta asignatura sobre calidad en el laboratorio analítico, uso de materiales de referencia y cálculo de incertidumbre en los resultados experimentales, entre otros, serán puestos en práctica mediante la participación de los alumnos en un ejercicio de comparación interlaboratorio para estudiantes de química analítica. En este ejercicio, los estudiantes se enfrentarán a la resolución de un determinado problema analítico, que deberán abordar siguiendo las etapas de un Proceso de Medida Química (PMQ). Para ello, el alumno deberá demostrar su capacidad para seleccionar el método de análisis más adecuado al problema planteado, desarrollar el método propuesto (tratamiento de muestra, etapa de medida, tratamiento y evaluación de datos obtenidos), interpretar los resultados obtenidos y realizar un informe detallado sobre el trabajo realizado. En esta asignatura se pretende, además, que el alumno sea capaz de estudiar y planificar la actividad a realizar, tanto de manera individual como en grupo, haciendo uso de la bibliografía a su alcance y de conceptos teóricos adquiridos tanto en esta asignatura como en asignaturas cursadas con anterioridad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar el procés analític, els estàndards i el tractament estadístic de les dades experimentals per a obtenir resultats analítics de qualitat.
 • Conèixer la terminologia i els conceptes habituals en qualitat de laboratori.
 • Aplicar les tècniques analítiques instrumentals i de separació a la resolució de problemes analítics reals.
 • Tenir criteri per a seleccionar el mètode d'anàlisi més adequat per a resoldre un problema concret.
 • Fer i presentar informes.
 • Aplicar els coneixements necessaris per a gestionar residus químics i complir la normativa de seguretat en el laboratori.
 • Conèixer els sistemes de qualitat aplicats als laboratoris analítics.
 • Conèixer els mètodes d'avaluació externa i interna de la qualitat dels laboratoris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Ampliar los conocimientos de los alumnos sobre conceptos importantes en metrología en química, tales como trazabillidad de los resultados analíticos, incertidumbre de los resultados experimentales y validación de métodos analíticos. Concienciar a los alumnos de la importancia de la calidad en los laboratorios analíticos.

 

 

Dades generals

Codi: 26038
Professor/a responsable:
HIDALGO NUÑEZ, MARIA MONTSERRAT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 1,92
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 1,92
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix