Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA FÍSICA AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Química Física Avanzada es una asignatura del módulo fundamental del Grado en Química que se imparte en el quinto semestre del tercer curso. Con esta asignatura se pretende que el alumno se forme en diversos aspectos de la Química Física no tratados en otras asignaturas del área. El primer bloque de esta asignatura se centra en la Teoría Cinética de Gases y los Fenómenos de Transporte. El segundo está centrado en los Fenómenos de Superficie (incluyendo el estudio de la adsorción). Finalmente, el último bloque trata de las disoluciones de macromoléculas y de las dispersiones coloidales para finalmente tratar la Mecánica Estadística. Esta asignatura tiene una clara relación con asignaturas estudiadas en semestres anteriores. Materias como la Cuántica y la Termodinámica Química son necesarias para la comprensión de la Termodinámica Estadística. Por otro lado, los contenidos de esta asignatura son importantes para el desarrollo de la Cinética Química, que se estudiará en el sexto semestre de la titulación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE3 : Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories utilitzades per a descriure'ls.
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir coneixements bàsics de termodinàmica estadística i ser capaç d'aplicar-los a sistemes senzills per a obtenir propietats macroscòpiques a partir de propietats microscòpiques.
 • Conèixer i ser capaç d'aplicar els principis de la teoria cineticomolecular dels gasos.
 • Conèixer els fonaments fisicoquímics dels fenòmens de transport i del comportament de les interfases.
 • Conèixer les propietats i el comportament fisicoquímic de macromolècules i col·loides.
 • Adquirir destresa en les tècniques instrumentals per a estudiar els fenòmens de transport, les interfases i els col·loides i poder determinar, a partir del treball experimental, les propietats dels sistemes.
 • Demostrar el coneixement dels conceptes i les teories que expliquen els fenòmens quimicofísics i resoldre problemes qualitatius i quantitatius, tant seguint models previs com en problemes nous.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Además de los objetivos señalados abajo se pretende que el alumnado entienda la utilidad de la asignatura en el contexto de la Química Física en particular y de la titulación en general.

 

 

Dades generals

Codi: 26037
Professor/a responsable:
MORALLON NUÑEZ, EMILIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix