Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPERIMENTACIÓ EN QUÍMICA INORGÀNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Experimentación en Química Inorgánica es una asignatura obligatoria del Grado en Química que se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso. Al ser totalmente experimental, progresa en las habilidades de trabajo en el laboratorio adquiridas en las asignaturas previas Operaciones Básicas de Laboratorio I y II. Los experimentos seleccionados se fundamentan en los conocimientos tratados en otras asignaturas, especialmente en la Química II de primer curso, Química Inorgánica y Sólidos Inorgánicos de segundo curso y Química Inorgánica Avanzada, del primer cuatrimestre del tercer curso, así que en esta asignatura se van a aplicar y consolidar los conceptos de enlace, reactividad química y propiedades de los compuestos inorgánicos a través de la preparación y el estudio de las propiedades de algunos de ellos. Adicionalmente, el desarrollo de los experimentos permitirá familiarizar al alumnado con los métodos y técnicas experimentales más comunes para la síntesis de compuestos inorgánicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE2 : Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les principals classes de reaccions químiques implicades en síntesi inorgànica i les principals característiques associades.
 • Aplicar els principis i procediments de l'anàlisi química per a determinar, identificar i caracteritzar compostos inorgànics, utilitzant els mètodes inductiu i deductiu.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació, utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius aplicats en química inorgànica, valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori i gestionar adequadament els residus que s'hi generen.
 • Dur a terme procediments estàndards de laboratori implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes inorgànics, amb la instrumentació química estàndard per a identificar, quantificar, separar i determinar l'estructura de compostos inorgànics.
 • Monitorizar, mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, a més de recopilar la informació adequada i interpretar-ne les dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Demostrar el conocimiento de la nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos.

 • Predecir los productos esperables en una reacción química.

 • Interpretar métodos de síntesis de compuestos inorgánicos.

 • Planificar el tiempo en el laboratorio de forma efectiva para llevar a cabo los experimentos.

   

 

 

Dades generals

Codi: 26036
Professor/a responsable:
MOLINA SABIO, MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix