Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA ORGÀNICA AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En la asignatura de Química Orgánica Avanzada se amplia los conocimientos del alumno sobre los mecanismos de las reacciones fundamentales en química orgánica, así como sobre los intermedios a través de los cuales transcurren las mismas: carbocationes, carbaniones, carbenos, nitrenos, radicales, etc. Se introduce las reacciones fotoquímicas, y se amplia el conjunto de reacciones pericíclicas, de oxidación y reducción conocidas, enfocadas hacia su aplicación en síntesis orgánica. En la parte de Productos Naturales, se estudia los aspectos estructurales, la biosíntesis, síntesis y reactividad de los productos naturales mas importantes: hidratos de carbono, derivados de la ruta del acetato, terpenos, esteroides, derivados de la ruta del shikimato, aminoácidos, polipéptidos y proteínas, ácidos nucleicos y alcaloides.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE19 : Identificar l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomoléculas i la química dels principals processos biològics.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE9 : Reconèixer la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Conèixer les principals rutes de síntesis en química orgànica.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els intermedis de reacció en els processos orgànics, a més de les transformacions promogudes fotoquímicament i els principals mètodes d'oxidació i reducció.
 • Conèixer les rutes biosintètiques a través de les quals es formen els productes naturals, incloent-hi macromolècules, a més de la química d'aquests compostos i la síntesi al laboratori.
 • Demostrar la capacitat d'aplicar els conceptes, els principis i les teories en què es basa la química orgànica per a resoldre problemes i per a interpretar, generar i avaluar de manera adequada fets experimentals.
 • Fer experiments de síntesi i purificació de compostos orgànics, amb especial atenció a l'ús i la manipulació de manera segura dels reactius i aparells al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Ampliar los conocimientos del alumno sobre los mecanismos de las reacciones en química orgánica, así como sobre los intermedios a través de los cuales transcurren las mismas: carbocationes, carbaniones, carbenos, nitrenos, radicales, etc. Introducción a las reacciones fotoquímicas, ampliación de las reacciones pericíclicas, de oxidación y reducción, y su aplicación en síntesis orgánica. Estudiar los aspectos estructurales, biosíntesis, síntesis y reactividad de los productos naturales mas importantes: hidratos de carbono, derivados del acetato, terpenos, esteroides, derivados del shikimato, aminoácidos, polipéptidos y proteínas, ácidos nucleicos y alcaloides.

 

 

Dades generals

Codi: 26035
Professor/a responsable:
RAMON DANGLA, DIEGO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix