Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES DE SEPARACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Técnicas de Separación forma parte del módulo Fundamental de la titulación de Grado de Química y más concretamente de la materia Química Analítica que junto a Química Inorgánica, Química Orgánica y Química-Física constituyen el eje principal de la titulación.
El objetivo general de la materia es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para desarrollar, optimizar, aplicar técnicas de separación e interpretar los resultados obtenidos de cara a ofrecer información de calidad de tipo cualitativo y cuantitativo.
Esta asignatura es fundamental dentro de la materia ya que proporciona al alumno los conocimientos básicos de las principales técnicas de separación cromatográficas y no cromatográficas dentro del contexto del proceso analítico general.
Los conocimientos que se adquieren en la asignatura contribuirán a proporcionar al futuro profesional la formación básica necesaria para desarrollar su actividad en el campo de la Química.
En primer lugar se introducen algunos conceptos básicos sobre las técnicas de separación y su clasificación para a continuación pasar a estudiar la extracción líquido-líquido, sólido-líquido, sus fundamentos y aplicaciones.
Una de las formas mas frecuentes en la actualidad de realizar separaciones analíticas es la aplicación de métodos cromatográficos que posibilitan separar y determinar componentes en mezclas complejas. El estudio sobre estos métodos se aborda a continuación. El enorme impacto de las cromatografías y el número creciente de aplicaciones las convierten en imprescindibles en todos los campos de la ciencia. Inicialmente se estudian los principios generales aplicables a todo tipo de cromatografías para posteriormente estudiar la cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta resolución detallando los aspectos instrumentales y las principales aplicaciones de las mismas.
Los conocimientos adquiridos se complementarán con la resolución de ejercicios en los que el alumno los aplicará a casos prácticos, interpretando los resultados obtenidos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer la terminologia i conceptes habituals en les tècniques de separació.
 • Conèixer els fonaments i saber aplicar les tècniques analítiques de separació (no cromatogràfiques i cromatogràfiques) de substàncies químiques.
 • Tenir criteri per a seleccionar la tècnica analítica de separació més adequada per a un problema concret.
 • Conèixer els fonaments dels sistemes de mesura de senyal analític utilitzats en les tècniques instrumentals de separació.
 • Fer i presentar informes.
 • Valorar riscos i gestionar residus generats al laboratori de tècniques de separació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer y aplicar los fundamentos de la cromatografía de líquidos y de gases modernas

- Resolver problemas relacionados con las técnicas de separación cromatográficas

- Conocer nuevas técnicas de separación en el ámbito de la preparación de muestras líquidas

- Conocer los sistemas de acoplamiento actuales

 

 

 

Dades generals

Codi: 26033
Professor/a responsable:
SANCHEZ ROMERO, RAQUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix