Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CINÈTICA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Cinética Química se centra en el estudio de la velocidad de los procesos de transformación química y los factores que la pueden afectar, proporcionando el fundamento teórico y experimental de dicho estudio. Se proporciona una perspectiva tanto fenomenológica, como de los fundamentos más básicos de las teorías utilizadas para la interpretación y predicción de velocidades de reacción. Entre los tipos de cinéticas a estudiar se incluyen los de las reacciones homogéneas (tanto en fase gas como en disolución), heterogéneas, electroquímicas y fotoquímicas, incluyéndose el fenómeno de la catálisis.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Conèixer els principis de l'electroquímica i les seues aplicacions.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'obtenir paràmetres cinètics i proposar mecanismes de reacció a partir de dades experimentals.
 • Conèixer les principals teories de les velocitats de reacció i saber aplicar-les per a predir el comportament cinètic de les diverses reaccions.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de la cinètica química per a descriure els processos de catàlisi, tant homogènia com heterogènia, i les reaccions electroquímiques i fotoquímiques.
 • Adquirir destresa en les tècniques instrumentals per a l'estudi de la cinètica de les reaccions químiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Comprender los factores que afectan a la velocidad de una reacción química.

-Calcular la evolución de las concentraciones de reactivos y productos en función del tiempo durante el progreso de una reacción química.

-Predecir la relación entre el mecanismo de una reacción y la ecuación de velocidad que la caracteriza.

-Conocer los principales modelos teóricos de las velocidades de reacción.

-Entender los principios básicos de la catálisis homogénea, heterogénea, enzimática y de la fotoquímica.

-Conocer las particularidades de la cinética de las reacciones electródicas.

 

 

Dades generals

Codi: 26032
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix