Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DETERMINACIÓ ESTRUCTURAL DE COMPOSTOS ORGÀNICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos" (26030) se imparte en el tercer curso (semestre 5) del Grado en Química.
Se trata de una asignatura obligatoria del módulo fundamental asociada al área de Química Orgánica que consta de 6 créditos ECTS.
En esta asignatura se proporcionará el conocimiento básico sobre distintas técnicas instrumentales y su aplicación práctica para la obtención de información y determinación de estructuras de los compuestos orgánicos.
Esta asignatura está relacionada con las asignaturas del Grado en Química "Química Orgánica" (26020), "Estereoquímica Orgánica" (26027) y Química Orgánica Avanzada (26035), así como con las asignaturas del Máster Universitario en Química Médica "Resonancia Magnética Nuclear Avanzada" (36643) y "Análisis Bioorgánico mediante Espectrometría de Masas" (36638).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE14 : Adquirir les bases per a aplicar i avaluar la interacció radiació-matèria, els principis de l'espectroscopa i les principals tècniques d'investigació estructural.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques espectroscòpiques més comunes per a l'elucidació estructural de molècules orgàniques.
 • Utilitzar la instrumentació química necessària per a l'elucidació estructural: preparació de mostres i interpretació d'espectres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno debe estar familiarizado y tener conocimientos adecuados de las asignaturas de Química Orgánica de los cursos anteriores. Además, los estudiantes deben tener un nivel de inglés que les permita comprender la bibliografía de consulta en dicha lengua y el seguimiento adecuado de las clases.

1. Objetivos de conocimiento: a) Comprender los conceptos, principios y teorías esenciales que relacionan la espectroscopia con las distintas áreas de la Química. b) Manejar con precisión los conceptos y fundamentos de las diferentes técnicas. c) Manejar con propiedad la terminología específica.

2. Objetivos de procedimiento: a) Utilizar las técnicas IR, RMN y EM para determinar la estructura de compuestos orgánicos. b) Saber obtener e interpretar información de tablas y gráficos. c) Relacionar los espectros de un compuesto con su estereoquímica.

3. Objetivos de actitud: a) Mantener una actitud de curiosidad permanente en el aprendizaje de la asignatura. b) Fomentar el espíritu crítico y mejorar la capacidad de síntesis y análisis. c) Fomentar la precisión en el planteamiento de preguntas acerca de la estructura de un compuesto.

 

 

Dades generals

Codi: 26030
Professor/a responsable:
GUIJARRO ESPI, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix