Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTEREOQUÍMICA ORGÀNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22


Se pretende introducir al alumno que ha cursado la Química Orgánica en los conceptos e implicaciones de la tercera dimensión en las moléculas orgánicas. El alumno consolidará la descripción y representación de las estructuras tridimensionales de los compuestos orgánicos más sencillos y se justificarán las propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos en base a consideraciones espaciales. En esta asignatura se prestará especial atención a las transformaciones en química orgánica que impliquen la transmisión de información quiral y se introducirá al alumno en las teorías que gobiernan estas reacciones. Finalmente se aplicarán todos los conceptos anteriores a la síntesis de productos naturales o de interés biológico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.
 • CE9 : Reconèixer la naturalesa i comportament dels grups funcionals en molècules orgàniques. Conèixer les principals rutes de síntesis en química orgànica.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el curs estereoquímic de les reaccions orgàniques i l'aplicació a la síntesi de molècules quirals de manera efectiva.
 • Fer experiments de síntesi i purificació de compostos orgànics, amb especial atenció a l'ús i manipulació segurs dels reactius i aparells al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los tipos principales de reacción química y explicar a través de los modelos estudiados la estereoquímica observada (CE4).

Reconocer y analizar nuevos problemas relacionados con la estereoquímica y plantear estrategias para solucionarlos (CE26).

Reconocer y valorar la estereoquímica en procesos bioquímicos implicados en la vida diaria (CE39), así como relacionar esta  rama con otras disciplinas (CE40).

 

 

Dades generals

Codi: 26027
Professor/a responsable:
GUIJARRO PASTOR, ALBERT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix