Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SÒLIDS INORGÀNICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Mitjançant l'estudi de les assignatures Química II i Química Inorgànica que s'imparteixen, respectivament, en el segon i tercer quadrimestres del Grau en Química, l'alumnat obté les bases teòriques dels models d'enllaç utilitzats en l’estudi dels compostos inorgànics i la relació entre estructura i enllaç. Aquests conceptes teòrics, juntament amb conceptes específics de les propietats reals dels sòlids inorgànics, que s'introdueixen en aquesta assignatura Sòlids Inorgànics, s'utilitzaran per descriure les teories d'enllaç aplicables als sòlids inorgànics i justificar les propietats químiques (fases no estequiomètriques, reactivitat) i físiques (elèctriques, magnètiques i òptiques) que presenten els sòlids inorgànics (òxids, sulfurs, hidrurs, nitrurs i carburs metàl•lics). Les propietats físiques d'aquests sòlids els confereixen un gran valor industrial per la qual cosal es descriuen els mètodes preparatius i les tècniques instrumentals de caracterització més importants. Els coneixements adquirits en aquesta assignatura seran aplicables en l'assignatura Ciència dels Materials que s'imparteix en el quart curs del Grau en Química.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE10 : Deduir les propietats dels compostos orgànics, inorgànics i organometàl·lics.
 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE23 : Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.
 • CE3 : Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories utilitzades per a descriure'ls.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les característiques de l'estat sòlid i les teories emprades per a descriure'l. Conèixer les reaccions químiques dels sòlids inorgànics i les principals característiques associades.
 • Aplicar els principis, procediments i tècniques per a la determinació, identificació i caracterització de sòlids inorgànics.
 • Deduir les propietats dels sòlids inorgànics i relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, aplicant-hi els conceptes fonamentals de la física i els mètodes inductiu i deductiu.
 • Tenir coneixements bàsics dels sòlids inorgànics i de cristal·lografia.
 • Demostrar el coneixement i la comprensió de l'enllaç, l'estructura, les propietats i les aplicacions dels sòlids inorgànics.
 • Resoldre problemes qualitatius i quantitatius de determinació estructural i propietats de sòlids inorgànics.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura de propietats de sòlids inorgànics i interpretar-ne les dades procedents.
 • Fer, presentar i defensar treballs monogràfics per escrit i oralment davant d'una audiència.
 • Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària i relacionar la química amb altres disciplines.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Reconèixer les característiques dels sòlids inorgànics.
 • Justificar l'origen de les propietats dels sòlids inorgànics, en funció de les teories d'enllaç i les estructures.
 • Descriure l'estructura a nivell atòmic i la macroestructura dels sòlids inorgànics per tal de relacionarles posteriorment amb les propietats màssiques o nanomètriques.
 • Descriure els mètodes de preparació de materials sòlids inorgànics.
 • Descriure les tècniques que s'utilitzen per a la determinació de les propietats químiques i físiques dels sòlids inorgànics.
 • Obtenir el vocabulari científic tècnic utilitzat en la Química i la Física de l'Estat Sòlid.

 

 

Dades generals

Codi: 26026
Professor/a responsable:
PASTOR BLAS, MARIA DE LAS MERCEDES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix