Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUIMIOMETRIA I ANÀLISI INSTRUMENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Química Analítica constituye una de las principales áreas de conocimiento de la Química y tiene como objetivo el desarrollo, optimización y aplicación de procesos de medida (métodos analíticos) para la obtención de información cualitativa y cuantitativa de calidad.

La asignatura Quimiometría y Análisis Instrumental forma parte del bloque de asignaturas fundamentales a desarrollar en el cuarto semestre del Grado en Química.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE11 : Conèixer els principis de l'electroquímica i les seues aplicacions.
 • CE12 : Relacionar el fonament de les tècniques analítiques (electroquímiques, òptiques...) i les seues aplicacions.
 • CE14 : Adquirir les bases per a aplicar i avaluar la interacció radiació-matèria, els principis de l'espectroscopa i les principals tècniques d'investigació estructural.
 • CE16 : Aplicar la metrologia als processos químics, incloent-hi la gestió de qualitat.
 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els fonaments de quimiometria necessaris per a obtenir informació analítica de qualitat.
 • Conèixer i aplicar els mètodes de calibratge univariable i d'anàlisi multivariant senzill.
 • Conèixer i aplicar mètodes de presa i tractament de mostres.
 • Conèixer els fonaments i saber aplicar les principals tècniques espectroscòpiques d'anàlisi, tant les atòmiques com les moleculars.
 • Conèixer el fonament i saber aplicar les principals tècniques d'electroanàlisi.
 • Conèixer el fonament i l'aplicació dels mètodes cinètics d'anàlisi.
 • Tenir el criteri necessari per a seleccionar la tècnica instrumental més adequada per a resoldre un problema analític concret.
 • Fer i presentar informes.
 • Valorar riscos i gestionar els residus generats al laboratori d'anàlisi instrumental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura es el desarrollar criterios que permitan al futuro Graduado en Química plantear correctamente el proceso analítico completo desde la toma y preparación de la muestra hasta el tratamiento y evaluación de los resultados obtenidos. Se abordarán para ello los fundamentos de la Quimiometría y de los métodos espectroscópicos, electroanalíticos y cinéticos más habituales en los laboratorios de análisis. Los conocimientos adquiridos contribuirán a proporcionar al futuro profesional las herramientas básicas que le permitirán resolver problemas analíticos en diferentes campos.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26025
Professor/a responsable:
GRINDLAY LLEDO, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 1,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix