Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA QUÀNTICA I ESPECTROSCÒPIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura de Química Quàntica i Espectroscòpia s'imparteix en el quart semestre del mòdul fonamental del pla d'estudis de Graduat en Química.  L'alumnat, després d'haver cursat el mòdul bàsic, en què ha adquirit coneixements generals de matemàtiques, física i química, pot començar a conèixer les grans àrees de la química en el mòdul fonamental.  En el segon curs inicia els seus estudis de Química Analítica, Química Física, Química Inorgànica i Química Orgànica.

Dins de l'àrea de la Química Física i recolzant-se en tot allò aprés fins a eixe moment, l'alumne de l'assignatura Química Quàntica i Espectroscòpia aprendrà a conèixer i interpretar l'estructura de la matèria, així com la interacció de la matèria amb la radiació electromagnètica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE13 : Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la seua aplicació en la descripció de l'estructura i propietats d'àtoms i molècules.
 • CE14 : Adquirir les bases per a aplicar i avaluar la interacció radiació-matèria, els principis de l'espectroscopa i les principals tècniques d'investigació estructural.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis de la mecànica quàntica i la aplicació d'aquesta a sistemes senzills.
 • Conèixer els principals mètodes aproximats per a descriure l'estructura electrònica de sistemes atòmics i moleculars.
 • Saber aplicar els mètodes mecanoquàntics a sistemes moleculars senzills.
 • Conèixer les principals tècniques espectroscòpiques i ser capaç, a partir de les regles de selecció i l'estructura de les molècules, de predir i interpretar els espectres.
 • Capacitat per a comprendre i predir el comportament i reactivitat d'àtoms i molècules a partir de l'anàlisi de l'estructura, que podrà determinar-se a partir de dades teòriques o espectroscòpiques.
 • Destresa en l'ús de programes informàtics de càlcul de propietats estructurals de la matèria i de programes de simulació de tècniques espectroscòpiques.
 • Demostrar el coneixement dels conceptes i les teories que expliquen els fenòmens quimicofísics, resolent problemes qualitatius i quantitatius, tant amb models previs com en problemes nous.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conèixer els principis de la Mecànica Quàntica i la seua aplicació a sistemes senzills.
 • Conèixer els principals mètodes aproximats per a descriure l'estructura electrònica de sistemes atòmics i moleculars.
 • Saber aplicar els mètodes mecanoquàntics a sistemes moleculars senzills.
 • Conèixer les principals tècniques espectroscòpiques i ser capaç de predir e interpretar els espectres a partir de les regles de selecció i de l'estructura de les molècules.
 • Capacitat per a comprendre i predir el comportament i reactivitat d'àtoms i molècules a partir de l'anàlisi de la seua estructura, que podrà determinar-se a partir de dades teòriques i/o espectroscòpiques.
 • Habilitat en l'ús de programes informàtics de càlcul de propietats estructurals de la matèria, i de programes de simulació de tècniques espectroscòpiques.
 • Demostrar el coneixement dels conceptes i teories que expliquen els fenòmens quimicofísics, resolent problemes qualitatius i quantitatius, tant models previs com problemes nous.

 

 

Dades generals

Codi: 26024
Professor/a responsable:
SAN FABIAN MAROTO, EMILIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,52
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 2,52
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix