Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA ANALÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Química Analítica és, conjuntament amb Química Orgànica, Química Inorgànica i Química Física, una de les principals àrees de coneixement de la Química i pretén el desenvolupament, optimització i aplicació de processos de mesura (mètodes analítics) per a l'obtenció d'informació qualitativa i quantitativa de qualitat.
L’assignatura Química Analítica forma part del bloc de matèries fonamentals del segon semestre del Grau en Química i el seu objectiu és el desenvolupament dels criteris que permeten els futurs químics adreçar correctament un procés analític complet, des de la presa i preparació de la mostra fins al tractament i avaluació dels resultats. Amb aquesta finalitat, s'estudiaran les tècniques i procediments d'anàlisi clàssica més habituals. Els coneixements a desenvolupar al llarg del curs li aportaran al futur professional les eines bàsiques d'anàlisi química per a la resolució de problemes analítics i presa de decisions en diferents contextos (és a dir, industrials, ambientals, etc.)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE5 : Aplicar els principis i procediments utilitzats en l'anàlisi química per a determinar, identificar, i caracteritzar compostos químics
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la química.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar el significat de l'equilibri químic, les diferents constants d'equilibri i els aspectes quantitatius derivats, especialment en sistemes iònics en dissolució.
 • Conèixer els fonaments i saber aplicar els mètodes d'anàlisi qualitativa i quantitativa basats en l'equilibri químic (volumetries i gravimetries).
 • Conèixer el procés analític i les seues etapes.
 • Realitzar i presentar informes en forma escrita.
 • Valorar riscos i gestionar residus generats en el laboratori d'anàlisi clàssica qualitativa i quantitativa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Es troben descrits en l'apartat d'objectius generals.

 

 

Dades generals

Codi: 26023
Professor/a responsable:
CANALS HERNANDEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix