Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TERMODINÀMICA QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Termodinámica Química es la primera asignatura, cronológicamente, de la materia Química Física. Está encuadrada en el tercer semestre del grado de Química. En ella se pretende estudiar las propiedades macroscópicas de un sistema químico, en especial, todo lo referente a la energía del sistema y su equilibrio. El objetivo principal es dar criterios que permitan predecir la espontaneidad de los procesos químicos, así como algunas de las aplicaciones de la Termodinámica. Para poder seguir la asignatura se necesitan los conocimientos introducidos en las asignaturas de Matemáticas, Física y Química del primer curso del grado. Así mismo, los conceptos estudiados en esta asignatura se aplicarán en el resto de asignaturas de Química Física, en especial las del tercer curso. También se aplican en cualquier área de la Química donde se estudie la reactividad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE11 : Conèixer els principis de l'electroquímica i les seues aplicacions.
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE32 : Utilitzar instrumentació química estàndard per a identificació, quantificació, separació i determinació estructural.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis de la termodinàmica química.
 • Ser capaç de definir l'estat d'un sistema químic en funció de les propietats macroscòpiques i analitzar-ne l'evolució espontània.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de la termodinàmica per a descriure l'equilibri químic, els equilibris de fases, el comportament macroscòpic de les dissolucions i les reaccions electroquímiques.
 • Adquirir destresa en l'ús de les tècniques instrumentals emprades i poder determinar a partir del treball experimental les propietats termodinàmiques.
 • Adquirir destresa en el tractament i propagació d'errors de les magnituds mesurades en el laboratori i en l'ús de programes informàtics per a dur a terme el tractament de dades experimentals.
 • Demostrar el coneixement dels conceptes i les teories que expliquen els fenòmens quimicofísics, resolent problemes qualitatius i quantitatius, tant amb models previs com en problemes nous.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer y aplicar los principios de la Termodinámica y, en concreto, la Termodinámica Química, a diferentes procesos. Aprender a realizar cálculos de equilibrio químico y a determinar sus magnitudes termodinámicas asociadas. Conocer las propiedades de sistemas fuera de la idealidad, tales como gases y disoluciones reales. Analizar el equilibrio de fases en sistemas de uno y más componentes. Comprender las particularidades de las reacciones electroquímicas.

 

 

Dades generals

Codi: 26022
Professor/a responsable:
CLIMENT PAYA, VICTOR JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix