Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura OBL II se imparte en el segundo semestre de primer curso, en paralelo con la asignatura OBL I. Cuando el alumno comienza dichas asignaturas ha realizado 24 horas de prácticas de Química I en las que se hace hincapié en los temas relacionados con la seguridad en el laboratorio, el reconocimiento de material y la preparación de disoluciones.

Ambas asignaturas OBL I y OBL II están diseñadas para que el alumno adquiera habilidades en el laboratorio y además comience a trabajar competencias transversales que le serán de suma utilidad en el resto de cursos de la titulación. En concreto en la asignatura OBL II se trabajan competencias relacionadas con la búsqueda de información, el trabajo en equipo, inglés, manejo de herramientas informáticas, comunicación oral y comunicación escrita.

Por lo tanto, esta asignatura forma parte de una materia básica y transversal del título. Dentro de sus contenidos se tratan aspectos tan importantes en la formación de un Químico como son: la relación de la Química con la sociedad y con otras disciplinas, la importancia del punto de vista histórico de esta disciplina, así como los aspectos relacionados con la sostenibilidad.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE33 : Monitoritzar mitjançant l'observació i mesura de les propietats químiques, successos o canvis, recopilant la informació adequada.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA1 : Comprensió de la llengua estrangera anglès en l'àmbit científic.
 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el paper de la química en la història i la importància que té en la societat actual i en el desenvolupament sostenible.
 • Conèixer i utilitzar diversos tipus de fonts bibliogràfiques i bases de dades per a obtenir documentació relacionada amb la química i les aplicacions d'aquesta.
 • Saber interpretar documents i bibliografia científica tant en les llengües oficials com en anglés.
 • Conèixer i utilitzar eines informàtiques bàsiques d'aplicació científica.
 • Fer, presentar i defensar treballs i informes científics tant per escrit com oralment.
 • Saber treballar en equip.
 • Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i els procediments de laboratori, a més de gestionar adequadament els residus que generen.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • Usar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer el papel de la Química.
Manejar diferentes tipos de fuentes bibliográficas y bases de datos.
Manejar herramientas informáticas básicas de aplicación científica.
Realizar, presentar y defender trabajos e informes científicos de forma escrita como oral.
Trabajar en equipo.
Gestión de residuos.
Interpretar datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.

 

 

 

Dades generals

Codi: 26019
Professor/a responsable:
GARRIGOS SELVA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix