Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Assignatura de caràcter experimental, en la qual l'alumne es forma en diverses tècniques i operacions fonamentals que es realitzen en un laboratori de química.

Els estudiants abans d'aquesta assignatura ja han realitzat algunes pràctiques de laboratori de química (en l'assignatura Química I) i tenen una formació bàsica en tècniques de laboratori. En aquesta assignatura es reforça i amplien les tècnica utilitzades amb la realització de gran quantitat d'experiments.

Les pràctiques han sigut seleccionades per a realitzar diverses operacions bàsiques del laboratori de química, així com aprendre la presa de dades i l'anàlisi d'aquests. Es pretén ensenyar a l'estudiant l'elaboració d'una llibreta de laboratori. D'aquesta manera, s'estimula l'anàlisi dels resultats, la discussió de les discrepàncies entre l'esperat i l'observat, l'aplicabilitat de les lleis teòriques en els experiments realitzats.

El treball en el laboratori permet reforçar i afermar continguts i conceptes teòrics bàsics corresponents a l'assignatura de Química I. A més té continuïtat amb l'assignatura Operacions Bàsiques de Laboratori II, que s'imparteix també durant aquest segon quadrimestre.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE27 : Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE29 : Processar i computar dades en relació amb informació química.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Interpretar, avaluar i sintetitzar dades i informació química. Processar i computar dades, en relació amb la informació química.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • Manejar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures al laboratori.
 • Fer informes científics escrits i presentar correctament els valors de les mesures experimentals, analitzant-ne els marges d'error i interpretant-ne els resultats.
 • Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i els procediments de laboratori, a més de gestionar adequadament els residus que generen.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJECTIUS RELACIONATS AMB CONTINGUTS CONCEPTUALS

- Conèixer els fonaments de les operacions bàsiques del laboratori i la seua aplicabilitat (més enllà de la pràctica concreta realitzada en el laboratori): tècniques de filtració, tècniques de purificació, tècniques d'extracció, tècniques de pesada entre altres

- Saber utilitzar de manera correcta i adequada les balances analítiques, material volumètric, aparells de mesura de pH, de conductivitat, mesura de potencials, muntatges de destil·lació i cromatografia en columna i capa fina

- Consolidar coneixements de química general com l'estequiometria, l'equilibri químic, la formulació i les unitats de concentració. També es repassaran altres conceptes ja estudiats com el principi de Le Chatelier, la Llei de Faraday, la Llei de Lambert-Beer, la conductivitat i les reaccions redox

OBJECTIUS RELACIONATS AMB CONTINGUTS PROCEDIMENTALS

- Registrar correctament les dades obtingudes (unitats, llibreta de laboratori) i interpretar, avaluar i sintetitzar les dades obtingudes mitjançant la realització d'informes.

- Realitzar la cerca d'informació necessària en bases de dades, bibliografia i llibre de taules (handbook)

- Resoldre problemes qualitatius i quantitatius associats amb els fenòmens químic-físics objecte d'estudi

 

 

Dades generals

Codi: 26018
Professor/a responsable:
BONETE FERRANDEZ, PEDRO LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix