Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Es una asignatura de formación básica del Grado en Química, junto con la asignatura Química I. En esta asignatura se introducen los fundamentos generales de la Química, que son necesarios para el desarrollo de los contenidos específicos de las distintas asignaturas que se imparten en cursos superiores del Grado en Química. La asignatura se ubica en el segundo semestre del primer curso del Plan de Estudios, después de haberse impartido en el primer semestre la asignatura Química I.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE27 : Valorar els problemes de selecció de mostres, exactitud, precisió i incertesa durant la recollida, registre i anàlisi de dades de camp i de laboratori.
 • CE5 : Relacionar les diferents estructures de la matèria mineral amb les seues propietats i els seus corresponents usos.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE2 : Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
 • CE3 : Identificar les característiques dels diferents estats de la matèria i les teories utilitzades per a descriure'ls.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer la variació de les propietats característiques dels elements químics segons la taula periòdica.
 • Relacionar les teories d'enllaç amb les característiques, l'estructura i les propietats dels compostos químics.
 • Conèixer els tipus principals de reaccions químiques i els principals característiques associades.
 • Demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, els conceptes, els principis i les teories relacionats amb estructura atòmica, química nuclear, teories d'enllaç i reactivitat de compostos orgànics i inorgànics.
 • Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre estructura atòmica, energies d'enllaç, estructures de compostos químics i reaccions químiques.
 • Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures al laboratori, relacionant-les amb les propietats i reactivitat dels compostos orgànics i inorgànics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Reconocer la variación de las propiedades características de los elementos químicos según la Tabla Periódica.
Relacionar las teorías de enlace con las características, estructura y propiedades de los compuestos químicos.
Conocer los tipos principales de reacciones químicas y sus principales características asociadas.
Demostrar el conocimiento y comprensión de los hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionados con: estructura atómica, química nuclear, teorías de enlace y reactividad de compuestos orgánicos e inorgánicos.
Resolver problemas cualitativos y cuantitativos sobre estructura atómica, energías de enlace, estructuras de compuestos químicos y reacciones químicas.
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio, relacionándolos con las propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos e inorgánicos.

 

 

Dades generals

Codi: 26017
Professor/a responsable:
LILLO RODENAS, MARIA ANGELES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix