Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pertenece a la materia de Física que se dicta en el primer año del módulo básico. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los alumnos y pone énfasis en la resolución práctica de problemas. Da continuidad a la asignatura de Física I del primer semestre y guarda estrecha relación con todas las asignaturas del módulo básico en el primer curso: matemáticas, química, biología, geología. Se nutre de las matemáticas para desarrollar mejor sus contenidos y brinda el marco necesario para que el alumno pueda comprender mejor los fenómenos estudiados en química, biología o geología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.
 • CE5 : Relacionar les diferents estructures de la matèria mineral amb les seues propietats i els seus corresponents usos.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE21 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar les lleis fonamentals de l'electromagnetisme.
 • Comprendre i aplicar els principis de l'òptica.
 • Plantejar i resoldre problemes d'electromagnetisme.
 • Plantejar i resoldre problemes senzills amb circuits RCL.
 • Plantejar i resoldre problemes senzills d'òptica.
 • Adquirir seguretat en la modelització i resolució de models físics senzills.
 • Realitzar i comprendre experiments senzills d'electricitat i òptica al laboratori.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe d'un treball realitzat al laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Grado de Química y Geología
Conocer y aplicar las leyes fundamentales del electromagnetismo.
Comprender y aplicar los principios de la óptica.
Plantear y resolver problemas de electromagnetismo.
Plantear y resolver problemas sencillos con circuitos.
Plantear y resolver problemas sencillos de óptica.
Adquirir seguridad en la modelización y resolución de modelos físicos sencillos.
Realizar y comprender experimentos sencillos de electricidad y óptica en el laboratorio.
Adquirir la capacidad de redactar un informe de un trabajo realizado en el laboratorio.

 

 

Dades generals

Codi: 26016
Professor/a responsable:
FERNANDEZ VARO, MARIA HELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix