Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La matèria de Matemàtiques II es troba situada dins el bloc de matèries bàsiques del grau  de Químiques. S'imparteix al segon quadrimestre del primer curs  i s'estudien els conceptes matemàtics imprescindibles que permeten l'alumne comprendre i conèixer altres disciplines rellevants per a  la Químiques.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA3 : Expressar-se correctament en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana tant oralment com per escrit.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE17 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals i optimitzar processos químics.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

GRAU EN GEOLOGIA

GRAU EN QUÍMICA

 

GRAU EN GEOLOGIA

 • Conèixer i utilitzar els conceptes fonamentals de funcions de diverses variables com ara límits, continuïtat, diferenciabilitat i integració, a més de les seues aplicacions fonamentals.
 • Saber classificar i resoldre equacions diferencials i aplicar-les a problemes per a la geologia.
 • Conèixer i utilitzar la resolució numèrica d'equacions.
 • Conèixer i aplicar l'estadística a l'anàlisi de dades experimentals.
 • Resoldre problemes quantitatius i qualitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • Fer, presentar i defensar informes científics per escrit i oralment davant una audiència.

GRAU EN QUÍMICA

 • Conèixer i utilitzar els conceptes fonamentals de funcions de diverses variables com ara límits, continuïtat, diferenciabilitat i integració, a més de les seues aplicacions fonamentals.
 • Saber classificar i resoldre equacions diferencials i aplicar-les a problemes per a la química.
 • Conèixer i utilitzar la resolució numèrica d'equacions.
 • Conèixer i aplicar l'estadística a l'anàlisi de dades experimentals.
 • Resoldre problemes quantitatius i qualitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • Fer, presentar i defensar informes científics per escrit o oralment davant una audiència.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Es pretén inicialment estendre els conceptes de l'anàlisi a funcions de diverses variables, i introduir posteriorment l'estudi de la resolució d'algunes equacions diferencials. A més s'introduiran alguns mètodes numèrics de resolució d'equacions i una introducció a l'estadística descriptiva i anàlisi de regressió de variables.

 

 

Dades generals

Codi: 26015
Professor/a responsable:
CONDE CALERO, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix