Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Es una asignatura de introducción general a la Geología, como materia básica, para los estudiantes que cursan el grado de Química

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE23 : Posseir coneixements bàsics dels materials i dels processos geològics i de cristal·lografia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE24 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la química
 • CE39 : Reconèixer i valorar els processos químics en la vida diària.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • CGUA4 : Adquirir o posseir les habilitats bàsiques en TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i gestionar adequadament la informació obtinguda.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats de la matèria mineral i els processos que l'originen.
 • Conèixer l'evolució del nostre planeta des de l'origen i els esdeveniments mecànics, fisicoquímics i biològics que hi han tingut lloc, el resultat dels quals és el planeta Terra actual.
 • Valorar els coneixements sobre materials i processos geològics que permeten explicar qüestions rellevants sobre la sostenibilitat dels recursos i els canvis globals que tenen lloc al planeta.
 • Valorar els coneixements adquirits relacionats amb activitats quotidianes referides als recursos, els riscos naturals i el medi ambient.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las propiedades de los materiales geológicos y los procesos que la originan.
 • Identificar los principales grupos de minerales y rocas.
 • Conocer la evolución de nuestro planeta desde su origen y los acontecimientos mecánicos, fisicoquímicos y biológicos que han tenido lugar en él y cuyo resultado es la Tierra actual.
 • Valorar los conocimientos que, sobre los materiales y los procesos geológicos, permiten explicar cuestiones relevantes sobre la sostenibilidad de los recursos y los cambios globales que tienen lugar en el planeta; y aquellas otras relacionadas con las actividades cotidianas referidas a los recursos, los riesgos naturales y el medio ambiente.

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 26014
Professor/a responsable:
CAÑAVERAS JIMENEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: GEODINÀMICA INTERNA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT
  Àrea: PETROLOGIA I GEOQUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,8

Estudis en què s'imparteix