Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOLOGIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'objectiu d'este curs és proporcionar als estudiants els conceptes bàsics i les ferramentes necessàries per a l'estudi de la Vida en el planeta Terra. Analisant des dels acontenyiments històrics més rellevants que han permés el seu estudi, fins a les més modernes tècniques que permeten hui en dia el seu alvanç. Constituïx la Biologia una ciència d'especial rellevància ya que ha passat en molt poc temps d'una visió centrada en els organismes a una visió cosmogónica. No solament a escala global del planeta i lligada a problemes d'orige antropic sino més encara, en una extensió universal en la exobiologia. La matèria repassa les condicions que ha tingut l'història d'este planeta, des dels seus orígens, per a poder albergar vida i caracterisa la seua evolució en el temps, viaja per la química de les molècules que la componen, resumix la classificació dels sers vius i estudia el seu *interdependencia en el mig que els *circunda. Per a l'alumnat l'objectiu central és alcançar una visió de la diversitat, abundància, distribució de les formes de vida i de la complexitat de la seua relació en l'ambient, que requerix en molts casos una perspectiva @multidisciplinar.

L'assignatura resulta essencial en la formació biològica bàsica del químic a nivell universitari, ya que en ocasions esta no s'ha completat en el bachillerat.

Des de l'escala local a la planetària els processos biogeoquímics representen el marc conceptual en que s'integren Biologia i Química. La complexitat dels fenomens que poden comprendre's és molt gran, pero per a la resolució de problemes reals es requerix este llenguage biogeoquímic comú.

 

Grau en Química.- L'assignatura representa un fonament bàsic per a la comprensió dels organismes vius i dels ecosistemes que els mantenen. Multitut de recursos naturals vius (bens i servicis dels ecosistemes) estan en el centre d'interés de la ciència Química. Les assignatures obligatòries del grau relacionades en la Biologia (Q. Orgànica, Ingenieria Química, Q. Orgànica Alvançada, Bioquímica ) enfortixen una visió més integrada d'esta ciència i de les seues aplicacions. En 4º totes les optatives presenten una conexió migambiental, més relacionades en processos biòtics estan: Q. Agrícola, Q. dels Aliments, Anàlisis Migambiental, Biologia i @Biotecnología Molecular, Anàlisis *Toxicológico i Forense. I aquelles en un caràcter marcadament industrial serien Q. Orgànica Industrial, Q. Vert, i Química i Empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG6 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.
 • CG8 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions en geologia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CG9 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, així com la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE7 : Conèixer la història de la Terra i de la vida des del seu origen fins a l'actualitat.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG2 : Demostrar capacitat de gestió/direcció eficaç i eficient: esperit emprenedor, iniciativa, creativitat, organització, planificació, control, presa de decisions i negociació.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica, els valors d'igualtat i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a situacions noves.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE18 : Relacionar les propietats macroscòpiques amb les d'àtoms i molècules individuals, incloent macromolècules (naturals i sintètiques), polímers, col·loides i altres materials.
 • CE22 : Posseir coneixements bàsics de l'organització cel·lular, del procés evolutiu dels éssers vius i de l'organització dels ecosistemes.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE31 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics i sintètics, en relació amb sistemes orgànics i inorgànics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, valorant els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE40 : Relacionar la química amb altres disciplines.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

GRAU EN GEOLOGIA

GRAU EN QUÍMICA

 

GRAU EN GEOLOGIA

 • Entendre els conceptes bàsics de la Biologia i conèixer la distribució dels elements químics i els seus compostos en la naturalesa.
 • Conèixer l'estructura organitzativa dels éssers vius i ecosistemes.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre els mecanismes reguladors i d'adaptació dels organismes al medi.
 • Adquirir una visió holística del funcionament dels sistemes vius, de la interacció entre aquests i el medi i de la relació de la biologia amb la geologia.
 • Adquirir destresa en la presa de dades i l'ús de material i instruments d'aplicació en biologia.

GRAU EN QUÍMICA

 • Entendre els conceptes bàsics de la biologia i els nivells d'organització dels sistemes vius.
 • Comprendre la importància dels elements, compostos i processos químics en la biologia.
 • Conèixer l'estructura organitzativa dels éssers vius i ecosistemes.
 • Adquirir els coneixements bàsics sobre els mecanismes reguladors i d'adaptació dels organismes al medi.
 • Adquirir una visió holística del funcionament dels sistemes vius, de la interacció entre aquests i el medi i de la relació de la biologia amb la química.
 • Adquirir destresa en la presa de dades i l'ús de material i instruments d'aplicació en biologia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-. Adquirir i utilisar un correcte vocabulari científic que permeta expressar en rigor els principals conceptes biològics.
-. Desenrollar l'habilitat necessària per a l'elaboració i presentació de continguts biològics.
-. Reconéixer distints nivells d'organisació en el sistema viu, i entendre el concepte de vida i el seu orige.
-. Reconéixer organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el mig.
-. Estudiar les funcions vitals dels organismes i identificar els mecanismes d'adaptació i relació en el mig.
-. Conéixer els principis bàsics de la Taxonomia i classificació biològiques.
-. Comprendre els mecanismes i processos evolutius en els sers vius.
-. Conéixer els principals *linajes evolutius dels sers vius.
-. Comprendre l'importància de la biodiversitat i de la seua conservació.

 

 

Dades generals

Codi: 26013
Professor/a responsable:
PEIRO CLAVELL, VICTORIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECOLOGIA
  Àrea: ECOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix