Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Química I és una assignatura del primer quadrimestre del primer curs del grau en Química. És una assignatura del Mòdul Bàsic en el qual també s'inclouen les assignatures bàsiques de la Branca de Ciències com a Matemàtiques, Física, Biologia, Geologia, Operacions Bàsiques de Laboratori I. Es tracta d'una assignatura introductòria que el seu objectiu és que l'alumne/a entre en contacte amb els conceptes bàsics de la Ciència Química, aportant-li les eines adequades per a afrontar els continguts del Mòdul Fonamental. En concret, en aquesta assignatura es desenvoluparan els continguts relacionats amb la termodinàmica i cinètica química i amb l'equilibri químic, que al costat dels continguts de les assignatura Operacions Bàsiques de laboratori I i Química II (del segon quadrimestre en el Grau en Química) proporcionaran a l'alumnat la formació bàsica necessària per a afrontar els estudis de grau, introduint els conceptes imprescindibles per a entendre les matèries més específiques que s'abordaran en els següents cursos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals, sempre en un marc de sostenibilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Conèixer les fonts d'informació en geologia i saber gestionar-les.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia química, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE4 : Conèixer els tipus principals de reacció química i les seues principals característiques associades.
 • CE6 : Conèixer els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en química.
 • CE7 : Conèixer les lleis de la cinètica del canvi químic i les seues aplicacions, incloent-hi la catàlisi i els mecanismes de reacció.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE30 : Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • CE37 : Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.

 

Competències genèriques de la UA

 • CGUA2 : Expressar-se correctament, tant de manera oral com per escrit, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements bàsics d'estequiometria i equilibri químic: àcid-base, complexació, precipitació, redox.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre dissolucions i formes d'expressar concentracions.
 • Adquirir coneixements bàsics de cinètica química.
 • Adquirir coneixements bàsics de termodinàmica i termoquímica.
 • Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en química.
 • Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, a més de gestionar adequadament els residus que s'hi generen.
 • Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre aspectes fonamentals de la química.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Adquirir coneixements bàsics d'estequiometria i equilibri químic: àcid-base, coordinació, precipitació, redox.
-Adquirir coneixements bàsics sobre dissolucions i formes d'expressar concentracions.
-Adquirir coneixements bàsics de cinètica química.
-Adquirir coneixements bàsics de termodinàmica i termoquímica.
-Utilitzar amb seguretat reactius, instruments i dispositius d'aplicació en Química.
-Valorar els riscos en l'ús de substàncies químiques i procediments de laboratori, així com gestionar adequadament els residus que es generen.
-Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
-Resoldre problemes qualitatius i quantitatius sobre aspectes fonamentals de la química.
-Expressar-se correctament, tant en forma oral com a escrita, en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
-Resoldre problemes de forma efectiva.
-Demostrar capacitat de treball en equip.
-Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient, el desenvolupament sostenible i la prevenció de riscos laborals.

 

 

Dades generals

Codi: 26012
Professor/a responsable:
RODES GARCIA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix