Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA I

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pertenece a la materia de Física que se dicta en el primer año del módulo básico. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico asi como proporcionar a estos los conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, que le permitan interpretar de manera adecuada los fenómenos físicos inherentes al grado en química. Además, estos conocimientos deben ser el punto de partida para el estudio, más en profundidad, que se realiza de algunos fenómenos físicos en los cursos posteriores en asignaturas como: física II, operaciones básicas de laboratorio y química del segundo semestre o la asignatura de ciencias de materiales del 4 año. La asignatura pone especial énfasis en la resolución práctica de problemas y en la forma de actuar básica en un laboratorio. Al dictarse en el primer semestre no hay asignaturas previas a las que dé continuidad, pero guarda estrecha relación con todas las asignaturas del módulo básico en el primer semestre: matemáticas, química, biología, geología. Se nutre, además, de las matemáticas para desarrollar mejor sus contenidos y brinda el marco necesario para que el alumno pueda comprender mejor alguno de los fenómenos estudiados en química, biología o geología.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE21 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de mecànica: les lleis de Newton i els principis de conservació del moment lineal, de l'energia i del moment angular.
 • Comprendre el moviment oscil·latori i el concepte d'ona.
 • Plantejar i resoldre problemes de cinemàtica, dinàmica, moviments oscil·latoris i ones.
 • Conèixer les partícules subatòmiques i elementals, generalitats del model estàndard i les evidències experimentals en què se sustenta.
 • Fer i comprendre experiments senzills de mecànica i ones en el laboratori.
 • Adquirir seguretat en la modelització i resolució de models físics senzills.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe d'un treball realitzat en el laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

 

Dades generals

Codi: 26011
Professor/a responsable:
PEREZ RODRIGUEZ, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.

Estudis en què s'imparteix