Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE JOCS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Teoría de Juegos es una de las cuatro asignaturas optativas del itinerario Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales. Las otras tres asignaturas son Series Temporales, Economía de la Información y la Incertidumbre y Teoría de la Elección Social.

En esta asignatura estudiaremos situaciones de interdependencia estratégica. Esto quiere decir que cada agente reconoce que sus pagos o ganancias finales dependen, no solo de sus propias acciones, sino también de las acciones de otros agentes.

La Teoría de Juegos es una de las herramientas más poderosas del análisis económico moderno y sus aplicaciones se extienden a multitud de ejemplos que iremos viendo a lo largo del curso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement dels més models, conceptes i resultats més importants de la teoria de jocs.
 • Capacitat per a plantejar un problema de decisió multipersonal com un joc i analitzar-lo fent ús de les metodologies de la teoria de jocs.
 • Coneixement de les connexions entre la teoria de jocs i les ciències socials.
 • Capacitat d'utilitzar aquest coneixement per a analitzar problemes d'interacció competitiva o cooperativa que sorgeixen en l'àmbit de les ciències socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocimiento de los más importantes modelos, conceptos y resultados de la teoría de juegos.

- Capacidad para plantear un problema de decisión multipersonal como un juego y analizarlo haciendo uso de las metodologías de la teoría de juegos.

- Conocimiento de las conexiones entre la teoría de juegos y las ciencias sociales.

- Capacidad de utilizar tal conocimiento para analizar problemas de interacción competitiva o cooperativa que surgen en el ámbito de las ciencias sociales.

 

 

Dades generals

Codi: 25071
Professor/a responsable:
CUEVA HERRERO, CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Àrea: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix