Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SÈRIES TEMPORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Series Temporales es una asignatura optativa que pertenece al itinerario "Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales". El objetivo de la asignatura es proporcionar una introducción a los modelos de series temporales univariantes. En concreto, estudiaremos la clase de modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA). Dentro de esta clase, trataremos  los problemas de identificación, estimación, selección, diagnosis del modelo y el problema de la predicción de valores futuros de la serie. Para la visualizazión y el análisis de series temporales univariantes utilizaremos el software libre R. Los conocimientos previos requeridos para cursar con éxito la asignatura son los fundamentos de probabilidad e inferencia que se adquieren en las asignaturas de  “Probabilidad (25026) e “Inferencia Estadística” (25035). Es aconsejable, aunque no imprescindible, un buen conocimiento de los métodos de regresión lineal y del software estadístico R.

 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'elaborar, valorar i validar, amb l'ajuda del programari estadístic, una varietat de models de sèries temporals (AR, MA, ARMA, ARIMA).
 • Ser capaç d'explotar les potencialitats dels models estudiats, per a descriure sintèticament el conjunt de dades interessants, formalitzar hipòtesis de recerca, fer prediccions i simular el funcionament de sistemes dinàmics.
 • Ser capaç de resumir els resultats més rellevants i les limitacions de l'estudi realitzat i fer, si cal, previsions i escenaris. 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Ser capaz de construir, estimar y validar modelos ARIMA para series temporales univariantes
 • Ser capaz de utilizar modelos ARIMA para realizar predicciones 
 • Utilizar el software R para la visualización y análisis de series temporales

 

 

 

Dades generals

Codi: 25070
Professor/a responsable:
TROTTINI, MARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,12
Crèdits pràctics: 1,28
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,12
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix