Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI DE DADES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él, en la materia Optimización. La asignatura recoge el estudio y aplicación de las técnicas de análisis de datos detalladas en los contenidos.

Análisis de datos II es una ampliación de la asignatura Análisis de datos I. En esta asignatura se pretende desarrollar con más detalle las técnicas de dependencia con enfoque inferencial que se introdujeron en la asignatura anterior. Por este motivo la asignatura empieza con la introducción de las distribuciones multivariantes y la inferencia sobre vectores de medias. Los modelos de regresión se verán ampliados por los modelos lineales generalizados, en los que la respuesta no sigue una distribución normal. Además se abordará el caso en el que la variable respuesta es multivariante, en el que se pretenden establecer relaciones entre dos matrices de datos.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les distribucions multivariants necessàries per a la inferència multivariant.
 • Conèixer el desenvolupament teòric matemàtic de les tècniques d'anàlisi de dades detallades en l'apartat de continguts.
 • Ser capaç d'identificar la tècnica d'anàlisi de dades que cal utilitzar per a resoldre els problemes generals plantejats.
 • Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre problemes reals o simulats.
 • Ser capaç de desenvolupar programes informàtics per a resoldre problemes d'anàlisis de dades.
 • Ser capaç d'interpretar els resultats gràfics i numèrics després d'aplicar les tècniques d'anàlisi de dades.
 • Ser capaç de resoldre problemes d'anàlisi de dades de petita dimensió sense necessitat d'ordinador.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Estudio y aplicación de las técnicas de Análisis de Datos detalladas en los contenidos.

 

 

Dades generals

Codi: 25062
Professor/a responsable:
NUEDA ROLDAN, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix