Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE CODIS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta assignatura s'ubica en el mòdul avançat i dintre d'aquest en la matèria "Anàlisi de Dades i Àlgebra Aplicada". Aquesta matèria inclou a més a més les assigntures "Criptografia”, “Processos Estocàsticos” i “Anàlisi de Dades II”, i està dedicada a l'estudi dels codis correctors d'errors. En aquesta assignatura introduïm els conceptes bàsics per a codificar la informació que es vol transmetre a través d'un canal de comunicacions amb soroll de manera que el receptor de la comunicació puga detectar si s'han produït errors en la transmissió i, quan sigui possible, corregir-los.

Per a cursar aquesta assignatura és convenient haver cursat prèviament Estructures Algebraiques i Equacions Algebraiques.

Pel contingut de l'assignatura, es recomana també la matrícula en l'assignatura "Criptografia".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir coneixements sobre els fonaments matemàtics que sustenten la teoria de codis i en particular els requerits en els continguts de l'assignatura.
 • Conèixer les nocions i els mètodes bàsics de la teoria de codis, incloent-hi les famílies de codis més importants i algunes de les seues aplicacions més interessants (transmissió d'informació a llarga distància, CD/DVD, etc.).
 • Fer servir els codis lineals mitjançant l'ús de les matrius generadora i de control i saber obtenir-ne una a partir de l'altra.
 • Fer servir els codis cíclics com a ideals d'un anell de polinomis i saber obtenir el polinomi de control a partir del polinomi generador i viceversa.
 • Saber obtenir la matriu generadora (respectivament, de control) a partir del polinomi generador (respectivament, de control).
 • Conèixer les propietats bàsiques dels codis convolucionals.
 • Utilitzar alguna aplicació informàtica per a simular la codificació i descodificació d'informació mitjançant els codis estudiats.
 • Desenvolupar la competència i habilitat per a adaptar els mètodes estudiats a situacions i casos concrets, modelitzant o implementant les eines adequades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Adquirisquen coneixements sobre els fonaments matemàtics que sustenten la teoria de codis i en particular aquells requerits en els continguts de l'assignatura.
 • Coneguen les nocions i els mètodes bàsics de la teoria de codis, incloent les famílies de codis més importants i algunes de les seues aplicacions més interessants (transmissió d'informació a llarga distància, CD / DVD, etc.).
 • Facen servir els codis lineals mitjançant l'ús de les matrius generadora i de control i sàpiguen obtenir una a partir de l'altra.
 • Utilitzen els codis cíclics com ideals d'un anell de polinomis i sàpiguen obtenir el polinomi de control a partir del polinomi generador i viceversa.
 • Sàpiguen obtenir la matriu generadora (respectivament, de control) a partir del polinomi generador (respectivament, de control).
 • Coneguen les propietats bàsiques dels codis convolucionals.
 • Utilitzen alguna aplicació informàtica per a simular la codificació i decodificació d'informació mitjançant els codis estudiats.
 • Desenvolupen la competència i habilitat per a adaptar els mètodes estudiats a situacions i casos concrets, modelitzant i implementant les eines adequades.

 

 

Dades generals

Codi: 25061
Professor/a responsable:
SOLER ESCRIVA, XARO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,68
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ÀLGEBRA
  Crèdits teòrics: 1,68
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix