Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCESSOS ESTOCÀSTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Avanzado y dentro de él en la materia "Análisis de Datos y Álgebra Aplicada". Dicha materia incluye además las asignaturas: "Teoría de Códigos", “Análisis de Datos II” y “Criptografía”. Los objetivos de la asignatura, en consonancia con la naturaleza de sus contenidos, son: (1) presentar una introducción sistemática de los principales modelos de procesos estocásticos, profundizando en el estudio de sus propiedades, e ilustrando su potencial como herramientas de modelización; (2) atraer el interés de los estudiantes hacia la rica diversidad de aplicaciones de los procesos estocásticos; (3) familiarizar al alumno con las sutilezas matemáticas presentes en esta brillante teoría. Los conocimientos previos requeridos para cursar con éxito la asignatura son los fundamentos de probabilidad que se adquieren en las asignaturas de “Introducción a la Estadística”, y “Probabilidad”. Es aconsejable, aunque no imprescindible, un buen conocimiento de las nociones básica de inferencia estadística (que se imparten en la asignatura de “Inferencia Estadística”).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE12 : Saber treballar en equip, aportant models matemàtics adaptats a les necessitats col·lectives.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principals models de processos estocàstics i les seues propietats.
 • Ser capaç de formalitzar un fenomen aleatori interessant en termes d'un procés estocàstic.
 • Ser capaç de plantejar les qüestions interessants associades al problema estudiat, en termes de característiques i paràmetres d'un  procés estocàstic M, i saber utilitzar els resultats de la teoria dels processos estocàstics per a calcular aquestes característiques i paràmetres.
 • Ser capaç de simular realitzacions dels processos estocàstics estudiats.
 • Ser capaç de resumir els resultats més rellevants i les limitacions de l'estudi realitzat i elaborar, si escau, previsions i escenaris. 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 

 

Dades generals

Codi: 25060
Professor/a responsable:
TROTTINI, MARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,12
Crèdits pràctics: 1,28
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,12
  Crèdits pràctics: 1,28
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix