Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TOPOLOGIA ALGEBRAICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se halla ubicada en el módulo avanzado y forma parte del itinerario de matemáticas generales.

El objetivo de esta asignatura es afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos en la asignatura Topología avanzada mediante su aplicación al estudio de la Teoría de nudos y la Teoría de grafos. También se introducirán los conceptos más importantes de la homología simplicial.

Utilizaremos conceptos y resultados vistos anteriormente en las asignaturas Topología básica, Topología avanzada y Estructuras algebraicas.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el concepte d'homotopia entre espais topològics.
 • Saber construir homotopies entre aplicacions.
 • Reconèixer si dos espais són homotòpicament equivalents.
 • Conèixer el concepte de grup fonamental d'una superfície tancada o similar i saber calcular-lo.
 • Conèixer el concepte d'espai revestiment.
 • Conèixer el concepte de nus, a més dels invariants i les aplicacions a altres ciències.
 • Saber calcular el grup fonamental d'un nus.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

                                                                                                                           

 

 

Dades generals

Codi: 25053
Professor/a responsable:
ALONSO GONZALEZ, CLEMENTA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix