Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA DE LA MESURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Los requisitos previos que esta asignatura precisa son un curso de Análisis real de una y varias variables, un curso de Topología elemental de conjuntos y un curso de Álgebra lineal. Se trata de introducir al alumno en el aprendizaje de las nociones básicas de la teoria de la medida y de manera especial cuales fueron los problemas originales en el desarollo de la teoria por parte de Lebesgue.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir amb soltesa diverses classes de conjunts i mesures.
 • Conèixer i desenvolupar la teoria relativa a la integració Lebesgue.
 • Aprendre i usar amb soltesa diversos resultats relatius a la mesura de Lebesgue i els espais de Lebesgue.
 • Conèixer i resoldre problemes associats als conceptes i resultats fonamentals de la teoria de la mesura.
 • Resoldre problemes planificant-ne la resolució en funció de les eines de què es dispose.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 • Manejar con soltura diversas clases de conjuntos y medidas.
 • Conocer y desarrollar la teoría relativa a la medida Lebesgue.
 • Aprender y manejar con soltura diversos resultados relativos a la medida de Lebesgue.
 • Conocer y resolver problemas asociados a los conceptos y resultados fundamentales respecto al Problema de la Medida en R y en Rn.
 • Resolver problemas planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga. 

 

Dades generals

Codi: 25050
Professor/a responsable:
MORA MARTINEZ, GASPAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix