Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EQUACIONS EN DERIVADES PARCIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Se trata de una asignatura obligatoria del grado en matemática. Es una asignatura terminal, es decir, no hay después asignaturas que dependan de esta. Esta asignatura pretende introducir al alumno en la problemática de las ecuaciones en derivadas parciales.

Requiere de conocimientos básicos de calculo en varias variables reales y métodos analíticos de ecuaciones diferenciales ordinarias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Reconèixer un problema d'Sturm-Liuville i determinar si escau autovalors i autofuncions. Conèixer la tècnica de desenvolupament en sèrie de Fourier.
 • Conèixer el concepte de corba característica. El problema de Cauchy: existència i unicitat. Conèixer mètodes de resolució d'equacions en derivades parcials de primer ordre.
 • Conèixer la classificació de les equacions en derivades parcials de segon ordre i mètodes de resolució aplicats a les equacions clàssiques de la física.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Reconocer un problema de Sturm-Liuville y determinar en su caso autovalores y autofunciones. Conocer la técnica de desarrollo en serie de Fourier.
 • Conocer el concepto de curva característica. El problema de Cauchy: existencia y unicidad. Conocer métodos de resolución de ecuaciones en derivadas parciales de primer orden.
 • Conocer la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden y métodos de resolución aplicados a las ecuaciones clásicas de la física.

 

 

Dades generals

Codi: 25041
Professor/a responsable:
SAN ANTOLIN GIL, ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix