Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL NUMÈRIC II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Cálculo Numérico II es una asignatura del cuarto curso del Grado en Matemáticas, se ubica en el módulo Fundamental y dentro de éste en la materia "Métodos Numéricos" (que incluye también la asignatura "Cálculo Numérico I” que habrá sido cursada previamente).
En la asignatura se abordan los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinarias siguiendo una vía intermedia entre el rigor analítico y el enfoque puramente computacional. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, analitzar i aplicar mètodes numèrics per a EDO senzilles.
 • Conèixer les tècniques bàsiques de resolució d'EDO i la traducció a algorismes.
 • Programar els mètodes numèrics estudiats en llenguatge estructurat i aplicar-los de manera efectiva.
 • Utilitzar paquets en què s'usen i apliquen els mètodes estudiats i servisquen com a eina de suport.
 • Avaluar els resultats i obtenir conclusions després d'un procés de còmput.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir los conceptos básicos para la resolución numérica de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, así como las familias de métodos mas utilizados en la actualidad, con especial énfasis en la implementación de los algoritmos actuales mas sofisticados que nos permiten trabajar con orden y paso variable. 

 

 

Dades generals

Codi: 25040
Professor/a responsable:
VIGO AGUIAR, ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix