Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
OPTIMITZACIÓ II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él en la materia "Optimización (Obligatoria)". Dicha materia incluye además la asignatura "Optimización I". La asignatura pretende familiarizar al alumno en el uso de los métodos numéricos o algoritmos que se aplican a la resolución de problemas de optimización.
Un ingrediente básico en el diseño de dichos algoritmos son las condiciones de optimalidad, previamente establecidas en la asignatura Optimización I. Las herramientas conceptuales más utilizadas serán el álgebra lineal, fundamentalmente matricial, el cálculo diferencial y la topología de espacios métricos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE15 : Reconèixer i analitzar nous problemes i plantejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE16 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant oralment com per escrit davant d'una audiència.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Entendre la geometria dels mètodes iteratius per a resoldre un problema d'optimització.
 • Comprendre el significat de l'anàlisi de la taxa de convergència d'un algorisme i la importància que té a l'hora d'estudiar la rapidesa d'un mètode iteratiu.
 • Ser capaç d'executar alguna iteració dels algorismes més usats en problemes de petita dimensió.
 • Saber implementar eficientment un mètode iteratiu en aplicacions de càlcul científic.
 • Conèixer el mètode iteratiu més adequat per a resoldre un problema d'optimització concret.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El alumno que curse con aprovechamiento esta asignatura deberá:

a) Resolver problemas de optimización de forma analítica, a través de la aplicación de la teoría de la optimalidad.

b) Entender la geometría de los métodos iterativos.
c) Comprender el significado del análisis de la tasa de convergencia de un algoritmo, y su importancia a la hora de estudiar la rapidez de un método iterativo.
d) Saber implementar eficientemente un método iterativo en aplicaciones de cálculo científico.
e) Conocer el método iterativo más adecuado para resolver un problema de optimización dado.

 

 

Dades generals

Codi: 25038
Professor/a responsable:
ARAGON ARTACHO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,92
Crèdits pràctics: 1,48
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 0,92
  Crèdits pràctics: 1,48
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix