Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INFERÈNCIA ESTADÍSTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él en la materia "Inferencia Estadística". La asignatura recoge las bases de la inferencia estadística, y su correcta asimilación será imprescindible para entender los contenidos de otras asignaturas como Análisis de Datos (I y II), Procesos Estocásticos y Series Temporales. Nos ocuparemos de la metodología general que se utiliza para realizar inferencias, así como de su aplicación en los casos más directos. Insistiremos tanto en el aprendizaje de la aplicación correcta de las diferentes técnicas estadísticas como en la interpretación precisa de los resultados obtenidos. Cada concepto introducido será motivado mediante un ejemplo práctico que suscite el interés por parte de los alumnos. Se aprenderá a manejar la herramienta informática R para la obtención de cálculos y gráficos necesarios para llevar a cabo procedimientos inferenciales tales como intervalos de confianza y contrastes de hipótesis. En esta asignatura se utilizan conceptos y resultados vistos previamente en las asignaturas "Introducción a la Estadística" y "Probabilidad".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes bàsics i els principis metodològics de la inferència estadística paramètrica.
 • Conèixer i manejar els principals estadístics associats a les poblacions normals.
 • Comprendre i diferenciar les nocions d'estimació puntual i confidencial.
 • Ser capaç d'obtenir estimadors eficients i Bayes.
 • Ser capaç d'aplicar els mètodes de màxima versemblança i moments per a la construcció d'estimadors.
 • Manejar els mètodes del pivot i de Neyman per a construir intervals de confiança.
 • Ser capaç de plantejar i resoldre problemes de contrast d'hipòtesi i manejar el test de raó de versemblances.
 • Fer servir un programa informàtic d'anàlisi estadística i saber interpretar-ne correctament els resultats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer los conceptos básicos y principios metodológicos de la inferencia estadística paramétrica.
 • Conocer y manejar los principales estadísticos asociados a las poblaciones normales.
 • Comprender y diferenciar las nociones de estimación puntual y confidencial.
 • Ser capaz de obtener estimadores eficientes.
 • Ser capaz de aplicar los métodos de máxima verosimilitud y momentos para la construcción de estimadores.
 • Manejar los métodos pivotal y Neyman para la construcción de intervalos de confianza.
 • Ser capaz de plantear y resolver problemas de contraste de hipótesis y manejar el test de razón de verosimilitudes.
 • Manejar un programa informático de análisis estadístico y saber interpretar correctamente los resultados.

 

 

Dades generals

Codi: 25035
Professor/a responsable:
FAJARDO GOMEZ, MARIA DOLORES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix