Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA de Análisis de varias variables II

Esta asignatura requiere haber cursado con aprovechamiento Análisis de varias variables  I  y  por tanto haber seguido un curso de Análisis de una variable real I  y II y  Álgebra Lineal I.  Se trata del Cálculo Integral de varias variables. El objetivo primordial es la comprensión, estudio y aplicación de la integral  como extensión de la integral de funciones unidimensionales; es decir: la integral de línea, la integral múltiple y la integral de superficie.

Se continúa introduciendo  al estudiante  en el pensamiento propio del Análisis Moderno.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE2 : Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la matemàtica.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Utilitzar el concepte i el càlcul, mitjançant el teorema de Fubini, d'integrals dobles i triples en la resolució de problemes geomètrics i físics.
 • Aplicar la relació entre la integral de línia i la integral doble com a tècnica per a obtenir resultats d'índole pràctica i teòrica.
 • Utilitzar les integrals de superfície i els teoremes relatius de Gauss i Stokes en l'aplicació de conceptes geomètrics, com ara el càlcul de superfícies no planes i de conceptes físics (el flux i la circulació, per exemple).
 • Presentar resultats i informes amb rigor i precisió. Accedir a la lectura de revistes de matemàtiques de nivell mitjà en el càlcul de diverses variables per a obtenir informació rellevant i clara.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El propósito fundamental de la asignatura es proporcionar al alumno una base sólida en Cálculo Integral de varias variables, mediante un enfoque moderno que ponga el énfasis en la interrelación del Análisis, Cálculo  y la Geometría a través del Álgebra Lineal y Álgebra de Operadores Vectoriales sin descuidar las aplicaciones clásicas. De este modo el alumno podrá abordar con éxito el estudio de temas más avanzados de la Teoría de Funciones real y compleja.

 

 

Dades generals

Codi: 25028
Professor/a responsable:
HANTOUTE, ABDERRAHIM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix