Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ LINEAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Ésta es la primera de las asignaturas que constituyen la materia, de tipo obligatorio, denominada "Optimización" que forma parte del módulo fundamental del grado.

La asignatura pretende iniciar al alumno en la metodología científica en la toma de decisiones, casi siempre concernientes a la asignación óptima de recursos escasos, mediante la construcción y resolución de modelos matemáticos. Más concretamente, se hace una discusión pormenorizada de los modelos de uso más frecuente, los de programación lineal. Dicha discusión requiere la introducción de fundamentos de análisis convexo, el estudio de los sistemas de inecuaciones lineales y de sus conjuntos de soluciones -los poliedros-, el desarrollo de algoritmos para la obtención de soluciones óptimas y la evaluación del impacto, en el valor óptimo, de pequeñas variaciones en los datos.

En esta asignatura se utilizan conceptos y resultados vistos previamente en las asignaturas "Álgebra Lineal I", "Álgebra Lineal II" y "Análisis real de varias variables I". 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de construir models de programació lineal com a eina per a prendre decisions.
 • Analitzar i resoldre amb llapis i paper problemes senzills de programació lineal i els corresponents problemes duals.
 • Utilitzar algorismes de programació lineal, a través de les corresponents aplicacions informàtiques, per a obtenir solucions òptimes.
 • Validar el model i interpretar les solucions òptimes oposades.
 • Valorar, a partir de la solució òptima oposada dels problemes primal i dual, l'impacte en el valor òptim de petites pertorbacions de les dades (anàlisi de sensibilitat).

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

    

 

 

Dades generals

Codi: 25027
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ALVAREZ, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix