Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROBABILITAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Básico y dentro de él en la materia "Estadística". El objetivo fundamental de esta asignatura es profundizar en el cálculo de probabilidades, iniciado en la asignatura de primer curso "Introducción a la Estadística" mediante el estudio de las variables y vectores aleatorios y sus posibles transformaciones, para finalizar, como enlace con la asignatura "Inferencia Estadística", con la presentación del Teorema Central del Límite. Esta asignatura, precedida por "Introducción a la Estadística" y completada con "Inferencia Estadística" servirá de base para aplicaciones estadísticas más avanzadas como "Series Temporales", "Análisis de datos I", "Análisis de datos II" y "Procesos Estocásticos".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE2 : Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la matemàtica.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fer servir els conceptes i elements bàsics relacionats amb les variables aleatòries.
 • Conèixer les característiques, les particularitats i els contextos d'aplicació de les principals distribucions discretes.
 • Conèixer les característiques, les particularitats i els contextos d'aplicació de les principals distribucions contínues.
 • Conèixer i fer servir el concepte de moment d'una variable aleatòria.
 • Conèixer la generalització del concepte de variable aleatòria a vector aleatori.
 • Conèixer les característiques, les particularitats i els contextos d'aplicació de les principals distribucions multivariants.
 • Conèixer les característiques, les particularitats i els contextos d'aplicació de les principals distribucions mostrals.
 • Conèixer el teorema central del límit, a més de la demostració i les aplicacions que té.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El objetivo de la asignatura es que el alumno maneje correctamente las variables aleatorias, tanto discretas como continuas, para su posterior aplicación en la asignatura de Inferencia.

 

 

Dades generals

Codi: 25026
Professor/a responsable:
MULLOR IBAÑEZ, RUBEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix