Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL NUMÈRIC I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él en la materia "Métodos Numéricos". Dicha materia incluye además la asignatura: "Cálculo Numérico II”.
Esta es una asignatura de introducción a las técnicas de aproximación en análisis numérico y cálculo científico. Más detalladamente, el curso analiza los métodos numéricos para resolver ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales y problemas relacionados. Además, se estudian técnicas de  Interpolación, Aproximación y Derivación e Integración Numérica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.
 • CE7 : Utilitzar aplicacions informàtiques d'anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o d'altres per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.
 • CE8 : Desenvolupar programes que resolguen problemes matemàtics utilitzant per a cada cas l'entorn computacional adequat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer, analitzar i aplicar els mètodes bàsics de resolució d'equacions numèriques i sistemes d'equacions lineals.
 • Conèixer, analitzar i aplicar els mètodes numèrics en aproximació i ajust de funcions.
 • Conèixer les tècniques bàsiques del càlcul numèric i la seua traducció a algorismes.
 • Programar mètodes numèrics estudiats en llenguatge estructurat i aplicar-los de manera efectiva.
 • Utilitzar paquets en què s'empren i apliquen alguns dels mètodes estudiats i servisquen com a eina de suport a programes propis.
 • Avaluar els resultats i obtenir conclusions després d'un procés de còmput.
 • Analitzar la conveniència d'un mètode numèric o d'un altre per a un problema concret sobre la base de l'anàlisi d'errors, el cost computacional i altres característiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al alumnado en las técnicas de aproximación en análisis numérico y cálculo científico. Conocer los métodos numéricos para resolver problemas de interpolación, de derivación e integración numérica. Además aprender a resolver problemas relacionados con ecuaciones no lineales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales. En cada uno de estos métodos se analizaran las propiedades de convergencia y su eficiencia computacional.

 

 

Dades generals

Codi: 25025
Professor/a responsable:
GANDIA TORTOSA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,08
Crèdits pràctics: 1,32
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
  Crèdits teòrics: 1,08
  Crèdits pràctics: 1,32
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix