Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES ANALÍTICS PER A EDO

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura se ubica en el módulo Fundamental y dentro de él en la materia "Análisis Matemático". Dicha materia incluye además las asignaturas: "Análisis real de varias variables I", "Análisis real de varias variables II", "Análisis funcional" y "Análisis de variable compleja"
La asignatura pretende sentar las bases para conseguir una comprensión del método matemático de resolución y análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias, basado en el establecimiento de resultados mediante la demostración y la resolución de problemas, fundamental en todas las asignaturas del Grado.La asignatura se basa con la introducción de algunos conceptos básicos del análisis ya vistos en el año anterior en las asignaturas Análisis de una variable real I y Análisis de una variable real II.En esta asignatura juega un papel importante la motivación que ofrecen las aplicaciones a las demas ciencias y en concreto a la física.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE2 : Conèixer demostracions rigoroses d'alguns teoremes clàssics en diferents àrees de la matemàtica.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les tècniques elementals d'integració d'EDO. Reconèixer les equacions clàssiques i les aplicacions físiques i geomètriques que tenen.
 • Aplicar correctament els teoremes d'existència i unicitat d'EDO i entendre la dependència de la solució respecte de les condicions inicials.
 • Resoldre l'equació lineal d'ordre n homogènia i conèixer els mètodes d'obtenció de solucions particulars de l'EDO completa.
 • Conèixer les tècniques basades en el concepte de valor propi per a resoldre sistemes d'EDO lineals.
 • Conèixer la tècnica d'integració d'EDO de segon ordre per desenvolupament en sèrie.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al alumno en el estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias.

 

 

Dades generals

Codi: 25024
Professor/a responsable:
NAVARRO CLIMENT, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix