Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOMETRIA LINEAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Geometría Lineal generaliza y amplia los conocimientos de geometría plana y del espacio. Utilizaremos para su desarrollo la capacidad deductiva, los resultados sobre espacios vectoriales y las herramientas conjuntistas y algebraicas que proporciona el primer curso del grado en Matemáticas. Esta asignatura ofrece a los alumnos las nociones, resultados y destrezas básicos en el tipo de geometría más popular: la euclídea (y, de un modo general, la geometría afín), que es también la más utilizada en otras asignaturas del grado en Matemáticas, así como en la mayor parte de ramas científicas y técnicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els conceptes de punt, recta, pla i varietat lineal i ser capaç de distingir les posicions relatives de les varietats afins.
 • Conèixer el concepte de referència afí i ser capaç de determinar les equacions de les varietats lineals afins.
 • Discutir, a partir de les equacions, les posicions relatives de les varietats afins.
 • Conèixer els conceptes de colineacions afins i de grup afí.
 • Conèixer els conceptes de còniques i quàdriques afins i ser capaç de classificar les còniques i les quàdriques afins.
 • Conèixer els conceptes d'espai afí euclidià, perpendicularitat, distància i isometria i ser capaç de classificar les isometries.
 • Conèixer el concepte de producte vectorial en l'espai euclidià tridimensional.
 • Ser capaç d'utilitzar els conceptes de geometria afí i geometria afí euclidiana per a modelitzar configuracions geomètriques discretes i les seues aplicacions a problemes de la vida real.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

  

 

 

Dades generals

Codi: 25023
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ ALVAREZ, MARGARITA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix