Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI REAL DE DIVERSES VARIABLES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura requiere haber cursado con aprovechamiento un curso de Análisis de una variable real I  y II  y  de Álgebra Lineal I. El propósito fundamental de la asignatura es proporcionar al alumno una base sólida en Cálculo Diferencial de varias variables, mediante un enfoque moderno que ponga el énfasis en la interrelación del Análisis y la Geometría a través del Álgebra Lineal, sin descuidar las aplicaciones clásicas.  De este modo el alumno podrá abordar con éxito el estudio de temas más avanzados de la Teoría de Funciones real y compleja.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre i utilitzar el llenguatge matemàtic. Adquirir la capacitat per a enunciar proposicions en diferents camps de la matemàtica per a construir demostracions i per a transmetre els coneixements matemàtics adquirits.
 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE11 : Ser capaç de resoldre problemes d'àmbit acadèmic, tècnic, financer o social mitjançant mètodes matemàtics.
 • CE14 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE9 : Utilitzar eines de cerca de recursos bibliogràfics en matemàtiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aplicar els conceptes de continuïtat i diferenciabilitat i els teoremes relacionats de funcions de diverses variables, per a resoldre problemes teòrics i pràctics.
 • Utilitzar la diferencial i la fórmula de Taylor per a valorar funcions de diverses variables.
 • Fer servir els canvis de variables usuals per a transformar i simplificar expressions diferencials.
 • Aplicar els teoremes fonamentals de la funció implícita i de la funció inversa a la teoria de sistemes d'equacions no lineals.
 • Resoldre problemes d'optimització a través de models plausibles amb funcions de diverses variables. 
 • Presentar resultats i informes amb rigor i precisió. Accedir a la lectura de revistes de matemàtiques de nivell mitjà en el càlcul de diverses variables, per a obtenir informació rellevant i clara.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El propósito fundamental de la asignatura es proporcionar al alumno una base sólida en Cálculo Diferencial de varias variables, mediante un enfoque moderno que ponga el énfasis en la interrelación del Análisis y la Geometría a través del Álgebra Lineal, sin descuidar las aplicaciones clásicas. De este modo el alumno podrá abordar con éxito el estudio de temas más avanzados de la Teoría de Funciones real y compleja.

 

 

Dades generals

Codi: 25021
Professor/a responsable:
CONDE CALERO, JUAN MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix